کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر دات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها :ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و...
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر دات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ص۲‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک