کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا - ع‍لائ‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
س‍ت‍ارخ‍ان‌، ۱۲۸۴- ۱۳۳۲ ق‌ -- .ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ --ک‍ف‍راژب‍ن‍دی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا
زن‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
روس‍ت‍ی‌، ب‍ی‍اج‍و،۱۴۴۶ ؟ - ، ۱۵۱۶oigaiB ,ittessoR--ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ع‍م‍اری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا -س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌
زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا - ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وه‌ - گ‍رم‍ای‍ش‌ و ت‍ه‍وی‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا-آس‍ان‍س‍وره‍ا و پ‍ل‍ک‍ان‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ گ‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ .واح‍د ش‍ه‍رس‍ازی‌
ج‍ذب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۲-
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور
<زوی‌= زه‍وی‌>، ب‍رون‍و،- ۱۹۱۸
اح‍م‍دی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌
ح‍ک‍ی‍م‌راب‍ط، خ‍س‍رو
اح‍م‍دی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌،۱۳۴۸-
دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
آق‍ائ‍ی‌پ‍ور، ف‍رزان‍ه‌
م‍وس‍س‍ی‍ان‌، آل‍دی‍ک‌
ای‍ران‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌، گ‍ام‌ ن‍و
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ و ن‍ش‍ر و پ‍خ‍ش‌ س‍ج‍اد
دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
جنس دوم ( مجموعه مقالات )
احمدی خراسانی ، نوشین ؛  تهران نشر توسعه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۱۶‬,‭‌ف‍لا۳‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پارک اتابک :نمایشنامه
آقائی پور، فرزانه ؛  تهران نشر توسعه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭‌ق۶‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیبمنامه سینمائی گذر از ظلمات ( مهتاب شب اول )
حکیم رابط، خسرو ؛  تهران نشر توسعه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌گ۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای < قالب بندی = قالب بندی >ساختمانهای بتن آرمه
طاحونی ، شاپور ؛  تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۲/۴۴‬,‭ط۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح و اجرای ساختمانهای فولادی ( طراحی به روش تنش مجاز و خمیری )
وزارت مسکن و شهرسازی .دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ؛  تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها
موسسیان ، آلدیک ؛  تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلید چت
جذبی ، علی ،۱۳۵۲- ؛  تهران توسعه آموزش و نشر و پخش سجاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ج۴‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :مصوب اسفند ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرایی آن
ایران .وزارت مسکن و شهرسازی .معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان ؛  تهران دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان : نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۱۷۲‬,‭‌ق۲و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات آزمونهای مقررات ملی ساختمان رشته عمران ، نظارت و محاسبات
تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان ایران
وزارت مسکن و شهرسازی .واحد شهرسازی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۸-۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به شهرسازی بنگریم ؟< فررارا= فرارا>،( اثر بیاجوروسه تی " )اولین شهر مدرن اروپایی "
<زوی = زهوی >، برونو،- ۱۹۱۸ ؛  تهران نشر توسعه ، گام نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۸۴‬,‭ز۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زنان زیر سایه < پدر خوانده ها= پدرخوانده ها>
احمدی خراسانی ، نوشین ،۱۳۴۸- ؛  تهران نشر توسعه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۷۳۵‬,‭‌ف‍لا۳ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مبحث < نوزدهم =۱۹ > مقررات ملی ساختمان ( صرفه جویی در مصرف انرژی )
تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭د۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون نظام مهندسی . کنترل ساختمان ( مصوب اسفند4731 )
ایران قوانین و احکام ؛  نشر توسعه ایران   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۰۲‬,‭‌ف‍لا ۱۹ ‌ق۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان - مبحث بیستم - علائم و تابلوها
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ؛  تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۹ ‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان - مبحث پانزدهم - آسانسورها و پله های برقی
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ؛  نشر توسعه ایران   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۹ ‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان - مبحث پنجم - مصالح و فرآورده های ساختمانی
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ؛  تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۹ ‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان - مبحث چهاردهم - تاسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ؛  تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۹ ‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان - مبحث چهارم - الزاماتعمومی ساختمان
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ؛  نشر توسعه ایران   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۹ ‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان - مبحث دوازدهم - ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ؛  تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۹ ‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2