کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌--ای‍ران‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ار
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
پ‍ول‌
ش‍ورا
ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍دی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و .ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ص‍ادرات‌ و واردات‌-- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ف‍ر، گ‍ارو،۱۳۳۰-
ف‍ولادی‌ ن‍س‍ب‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۲۶-
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ف‍ر،گ‍ارو
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
وح‍ی‍دی‌ ال‍ی‍زئ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
غ‍ن‍وی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۳۰-
آب‍ن‍وس‌، س‍ورن‌،۱۳۳۰-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
م‍ت‍ح‍د، م‍ح‍م‍ود
زم‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ش‍ری‍ف‌زاده‌، ف‍ت‍اح‌،۱۳۳۵-
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ف‍ر، گ‍ارو
گ‍وه‍ری‍ان‌،م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌۱۳۳۱-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۴۰-
آرن‍ز،ال‍وی‍ن‌ آ.
ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌، آژن‍گ‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری ( انگلیسی ، فارسی /فارسی ، انگلیسی )شامل :بیش از ۲۲۰۰۰ واژه و اصلاح
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  [تهران ] نشر ترمه ، آژنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ح۷‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پول ،ارز و بانکداری
زمانی فراهانی ، مجتبی ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭ز۸‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی :تحلیل کاربردی ، ارزشی از رفتار انسانی
مشبکی ، اصغر ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الفبای برنامه نویسی بزبان بیسیک و مفسرcisaB - WG
متحد، محمود ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
آبنوس ، سورن ،۱۳۳۰- ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۷۷-۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای حسابرسی انجمن حسابداران خبره APCIA:استانداردهای گزارشگری حسابرسی همراه با پاسخهای مشروح :قابل استفاده داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد،...
هوانسیان فر، گارو ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‍ه۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حسابداری دولتی ( :شامل بیش از ۴۰۰ سوال چند گزینه ای ، تشریحی و مسائل حل شده )مورد استفاده دانشجویان رشته های حسابداری ...
باباجانی ، جعفر ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۱۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حسابداری وحید انگلیسی - فارسی
وحیدی الیزئی ، ابراهیم ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭و۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
فولادی نسب ، ناصر، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ف۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت آن
غنوی ، غلامرضا، ۱۳۳۰- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌غ۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فنون و روشهای مشاوره
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  نشر ترمه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ش۹‌ش۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فروش در صادرات
گوهریان ،محمد ابراهیم ۱۳۳۱- ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌گ۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر :اصول و مفاهیم چشم اندازها و کاربرد
شریف زاده ، فتاح ،۱۳۳۵- ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ش۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت همراه باقانون چک صورتهای مالی سالانه :سود قابل تقسیم : نمونه گزارش بازرسان انگلیسی -فارسی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<طرح ریزی = طرح ریزی >واحدهای صنعتی ( اصول طراحی کارخانه )
تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی رویکردی یکپارچه
آرنز،الوین آ. ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭آ۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
صورت جریان های نقدی همراه با تست ها و مسایل امتحانی APCIA با پاسخ های مشروح
هوانسیان فر،گارو ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌گ۲‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظام روابط کار در سازمان
حقیقی ، محمدعلی ،۱۳۴۰- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌ح۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای حسابرسی گزارشگری همراه با سوالات چهارگزینه ای ...
هوانسیان فر، گارو،۱۳۳۰- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2