کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ال‍م‍ه‌
داروه‍ا --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
ای‍ران‌ .م‍ج‍ل‍س‌ ش‍واری‌ م‍ل‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ک‍ول‍م‍ن‌، ورن‍ون‌،۱۹۴۶-
ت‍ان‍ن‌، دب‍ورا
م‍رواری‍د، ی‍ون‍س‌، ۱۳۱۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از مشروطه تا جمهوری :نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت
مروارید، یونس ، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲۵‬,‭‌م۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد چیست و معتاد کیست ؟
کولمن ، ورنون ،۱۹۴۶- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
منظورم این نبود
تانن ، دبورا ؛  [تهران ] نشر اوحدی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۵‬,‭‌ت۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک