کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ری‌، م‍ل‍ک‍ه‌ اس‍ک‍ات‍ل‍ن‍د، ۱۵۴۲ - ۱۵۸۷ stocs fo neeuQ ,yraM -- داس‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
داس‍ت‍ان‌
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۲۸- ۱۹۱۰hcivealokiN veL ,iotsloT .
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودورم‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍وی‍چ‌،۱۸۸۱-۱۸۲۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
دا۱۲۳
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ ی‍وی‍چ‌، ۱۷۹۹- ۱۸۳۷ ،hciveegreS rdnaskelA ,nikhsuP
 
پدیدآور:
ع‍ظی‍م‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌، ۱۳۳۲-
ف‍ون‌ گ‍رون‍ب‍ام‌، گ‍وس‍ت‍او ادم‍ون‍د، ۱۹۰۹- ۱۹۷۲
ک‍ال‍پ‍اک‍ی‍ان‌، ل‍ورا
ک‍رای‍ت‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۲-
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ژال‍ه‌،۱۳۰۰-
م‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۳۰-
ش‍ج‍اع‍ی‌، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۴۸-
ک‍ون‍دو، ی‍وش‍ی‍و، ۱۹۲۴ - م‌
ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۱۳-
ف‍ی‍در، ش‍رل‍ی‌ اس‍ل‍ون‌، ۱۹۳۱-
ب‍اک‌، پ‍رل‌، ۱۸۹۲- ۱۹۷۳
ت‍روای‍ا، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۱۱-
آرچ‍ر، ج‍ف‍ری‌، ۱۹۴۰-
ق‍ص‍اع‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ال‍م‍ر، ل‍ی‌ل‍ی‌
ای‍وان‍وف‌، وی‍اچ‍س‍لاو ای‍وان‍ووی‍چ‌،۱۹۴۹-۱۸۶۶
ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ان‌، ۱۸۸۱- ۱۹۴۲
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جهش ، خاطرات روز بعد
قصاع ، محمد ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۰‬,‭‌ص۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بار سنگین زنان شاغل :راهنمای زنان شاغل برای دستیابی به یک زندگی به دور از فشار رومی
فیدر، شرلی اسلون ، ۱۹۳۱- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۹/۴۸‬,‭‌ف۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰=ده [>ده ]مقاله درباره زبان ، فرهنگ ، ترجمه
مشیری ، مهشید، ۱۳۳۰- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۳۸‬,‭‌م۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرار فروهر
فصیح ، اسماعیل ، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۹‬,‭‌ص۸۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریشه در خاک ( نی زنده )
باک ، پرل ، ۱۸۹۲- ۱۹۷۳ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۰۵‬,‭‌ف‍لا۷ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خورشید تابان
کرایتون ، مایکل ، ۱۹۴۲- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭ر۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بزنگاه داستان
آرچر، جفری ، ۱۹۴۰- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭آ۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پوشکین :زندگینامه
تروایا، هانری ، ۱۹۱۱- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۳۰‬,‭‌ت۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آزادی و زندگی تراژیک : پژوهشی در داستایفسکی
ایوانوف ، ویاچسلاو ایوانوویچ ،۱۹۴۹-۱۸۶۶ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۲۸‬,‭‌ی۶‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسلام در قرون وسطی
فون گرونبام ، گوستاو ادموند، ۱۹۰۹- ۱۹۷۲ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰- ۱۳۳۲
عظیمی ، فخرالدین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ع۶‌ب۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایران در آستانه قرن بیستم :سفرنامه هیات نویسندگان و محققین ماهنامه نشنال جئوگرافیک از ایران در سال ۱۹۲۱ - ۱۳۰۰ ه.ش ... و ۶۳ تصویر از کاروانهای ایرانی - به ضمیمه آلبومی از تصاویر ایران در دهه ۱۳۰۵- ۱۲۹۵ ه.ش
تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌ف‍لا۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح مفصل احوال و آثار لئون تولستوی نویسنده نامدار روسیه
تروایا، هانری ، ۱۹۱۱- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۵۴/۵‬,‭‌ت۹‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماری استوارت
تسوایک ، اشتفان ، ۱۸۸۱- ۱۹۴۲ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ت۵‌م۲۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کوزت :ادامه بینوایان
کالپاکیان ، لورا ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
موج در موج :گزینه ی شعرها
اصفهانی ، ژاله ،۱۳۰۰- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ص۷‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کرانه های غریب
پالمر، لی لی ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌پ۲‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انگیزه انسانی
کوندو، یوشیو، ۱۹۲۴ - م ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
امانت عشق
شجاعی ، فریده ، ۱۳۴۸- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳،/‌ج۲۳،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک