کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍ار
ک‍ار - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
<ای‍س‍اک‌= ای‍زاک‌>، اس‍ت‍ف‍ان‌،۱۹۲۵-
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
ب‍رک‌، ل‍ورا ای‌.
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ورج‌ ان‍درو
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در< روان شناسی = روان شناسی >و علوم تربیتی
فرگوسن ، جورج اندرو ؛  [تهران ] نشر ارسباران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ف۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >کار
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >رشد
برک ، لورا ای . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
<ایساک = ایزاک >، استفان ،۱۹۲۵- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >رشد
برک ، لورا ای . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک