کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
س‍خ‍ت‌ اف‍زار --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍روت‍ک‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌-- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادب‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍اس‍ک‍ال‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌ ۱۳۴۷-
وس‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ف‍ردری‍ک‌، ۱۹۱۶-
غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍س‍گ‍ری‌، ف‍رن‍ود،۱۳۵۶-
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ن‍وری‌، ش‍ک‍وف‍ه‌، ۱۳۴۹-
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌،ک‍ورش‌، ۱۳۴۷-
م‍ی‍گ‍ز، راب‍رت‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌ : ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ج‍ه‍ان‌ ن‍و: ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد: ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌:ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ۲
وستون ، جان فردریک ، ۱۹۱۶- ؛  تهران جهان نو: نشر اتحاد: ادبستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭و۵‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسائل اصول حسابداری ( ۱)
میگز، رابرت ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۱‬,‭‌م۹‌م۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای آزمون ( ESCM ام .سی .اس .ای ).
شرکت مایکروسافت ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌ش۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران ۱ 0.. ۶( pohsotohPفتوشاپ ۶.۰.۱)
نوری ، شکوفه ، ۱۳۴۹- ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت برنامه نویسی با دلفی )ihpleD(
کریمی طاری ،کورش ، ۱۳۴۷- ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ک۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارت در مدارهای منطقی و سخت افزار:ویژه دانش آموزان سال سوم هنرستانهای کامپیوتر، داوطلبان کنکور...
غلامعلی ، محمود ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۶‬,‭‌م۷‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی برنامه نویسی جاوا اسکریپ
عسگری ، فرنود،۱۳۵۶- ؛  تهران نشر ادبستان :نشر اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال
تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته ( با استفاده از پاسکال )
کریمی طاری ، کورش ۱۳۴۷- ؛  تهران نشر ادبستان : نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کامیوتری ( به همراه واژه نامه تخصصی )
کریمی طاری ، کورش ۱۳۴۷- ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ک۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک