کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آج‍ر چ‍ی‍ن‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
م‍ت‍ق‍ی‌زاده‌، ع‍ی‍س‍ی‌، ۱۳۴۱ . - ال‍م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍ق‍وی‍م‌ ل‍ت‍ع‍ل‍م‌ ل‍غ‍ه‌ ال‍ق‍ران‌ ال‍ک‍ری‍م‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و .ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌--م‍دی‍ری‍ت‌
س‍خ‍ت‌اف‍زار -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، داری‍وش‌
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌ ۱۳۴۷-
وس‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ف‍ردری‍ک‌، ۱۹۱۶-
لارس‍ن‌، رولان‍دای‌
ع‍س‍گ‍ری‌، ف‍رن‍ود،۱۳۵۶-
ف‍وک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ج‍ب‍اری‍ه‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا۱۳۴۷-
ت‍رک‌ن‍ی‍ک‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۲-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۷-
ص‍ل‍ح‌دوس‍ت‌، س‍اری‍ه‌
ن‍اش‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ورج‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و:ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ج‍ه‍ان‌ ن‍و،ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌ : ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ج‍ه‍ان‌ ن‍و: ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد: ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌:ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ۲
وستون ، جان فردریک ، ۱۹۱۶- ؛  تهران جهان نو: نشر اتحاد: ادبستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭و۵‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آجرچینی
ناش ، ویلیام جورج ؛  [تهران ] نشر اتحاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ن۲آ۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی با مفسر[ cisaB.WGجی .دبلیو .بیسیک ]
صادقی ، داریوش ؛  [تهران ] نشر اتحاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لارسن ، رولاندای ؛  نشر اتحاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی برنامه نویسی جاوا اسکریپ
عسگری ، فرنود،۱۳۵۶- ؛  تهران نشر ادبستان :نشر اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار مدیریت پایگاه داده [ sseccA اکسس ( ]رشته کاربری کامپیوتر -بانک اطلاعاتی ....)
جباریه ،علیرضا۱۳۴۷- ؛  تهران نشر اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تمرینهای مهارتی سخت افزار
ترک نیک ، مجید، ۱۳۵۲- ؛  تهران جهان نو،نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ت۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختارهای فایل :مطابق با سرفصل درس های ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱ و۲
فوک ، مایکل ؛  تهران جهان نو:نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته ( با استفاده از پاسکال )
کریمی طاری ، کورش ۱۳۴۷- ؛  تهران نشر ادبستان : نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل (۲ )و کارگاه =niotarepo 2 metsys
جباریه ، علیرضا،۱۳۴۷- ؛  تهران نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ج۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع المنهج القویم لتعلم لغه القران الکریم
صلح دوست ، ساریه ؛  تهران نشر اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۲۰۳‬,‭‌م۲‌م۸۲۵۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک