کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر آم‍وخ‍ت‍ه‌ : ش‍رک‍ت‌ آت‍روپ‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
<ک‍ت‍ل‍ر= ک‍ات‍ل‍ر>، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌،۱۹۳۱-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آم‍وخ‍ت‍ه‌ : ش‍رک‍ت‌ آت‍روپ‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
<کتلر= کاتلر>، فیلیپ ،۱۹۳۱- ؛  اصفهان نشر آموخته : شرکت آتروپات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک