کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۳۳۰ - ۱۲۸۱ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍م‍ال‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۰ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ن‍ت‍ور -- آم‍وزش‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
پ‍ی‍ان‍و -- آم‍وزش‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
س‍ه‌ت‍ار -- آم‍وزش‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د، ۱۳۰۴ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
اب‍ل‍ن‍س‍ک‍ی‌، ن‍ی‍ک‌
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌، ۱۳۳۸-
<ح‍اف‍ظی‌ن‍س‍ب‌ = ح‍اف‍ظی‌ ن‍س‍ب‌>، م‍ص‍طف‍ی‌
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۰-
ذوال‍ف‍ن‍ون‌، ج‍لال‌، ۱۳۱۶-
دان‍ای‍ی‌ ب‍روم‍ن‍د، م‍ری‍م‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ج‍م‍ال‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۰-
ک‍ام‍ک‍ار، پ‍ش‍ن‍گ‌، ۱۳۳۰-
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،- ۱۳۱۷
ی‍وردن‌، ادوارد
م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۴-
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ج‍ان‌
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍وس‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌ وی‍ژه‌، پ‍ی‍ام‌ آوران‌ ک‍ل‍ک‌ آزاد
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌: ه‍وای‌ ت‍ازه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
این گوشه جهان :مجموعه داستان
علیجانی ، موسی ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭‌ل۹۶۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارسنجی و روش سنجی
طاهری ، شهنام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰/۲‬,‭ط۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سه تار
ذوالفنون ، جلال ، ۱۳۱۶- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌س۹۴ذ۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستور سنتور
مشکاتیان ، پرویز، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌س۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقد آثار احمد شاملو
دستغیب ، عبدالعلی ، ۱۳۱۰- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ف‍لا۸۵‌ی۸۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آثار محمدعلی جمال زاده
جمال زاده ، محمدعلی ، ۱۲۷۰- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۵‬,‭آ۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
متدولوژی طراحی شی گرا
یوردن ، ادوارد ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ی۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی >و پایه
<حافظی نسب = حافظی نسب >، مصطفی ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۷-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمانها(راهنمای عملی مدیران و مشاوران )
ابلنسکی ، نیک ؛  تهران نشر آروین : هوای تازه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ف‍لا۲‌م۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
متد آسان پیانو =esruoc onaiP tseisaE
تامپسون ، جان ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۲۲۵‬,‭‌ت۲۵ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیوه سنتورنوازی
کامکار، پشنگ ، ۱۳۳۰- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌س۹‌ک۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی آثار و آرا صادق هدایت ( هدایت در بوته نقد و نظر)
دانایی برومند، مریم ، گردآورنده ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۸‬,‭د۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >آزمایشی ( تجربی )
ایروانی ، محمود،- ۱۳۱۷ ؛  تهران نشر آروین ویژه ، پیام آوران کلک آزاد   ، ۱۳۸۰-۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک