کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر آت‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌،ای‍رج‌،۱۳۱۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آت‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها؛ ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و...
صادقی ،ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران نشر آتیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک