کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍رن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۹۹۳- ۱۹۸۱
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
درودی‌، ای‍ران‌، ۱۳۱۵ - ، خ‍اطرات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا
دم‍وک‍راس‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ق‌ .ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
رف‍ت‍ار ج‍ن‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
اق‍ت‍ص‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‌ م‍ارک‍س‍ی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ارک‍ر، ج‍ان‌
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
گ‍ال‍ب‍رای‍ت‌، ج‍ان‌ ک‍ن‍ت‌، م‌- ۱۹۰۸
ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌،۱۹۲۶- ۱۹۸۴ م‌
م‍ی‍ر، ج‍رال‍د ام‌.
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌، ک‍ی‍ان‌، ۱۳۴۰-
ب‍ل‍ی‍ک‍ی‌، ن‍ورم‍ن‌
رزاق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
درودی‌، ای‍ران‌،۱۳۱۵-
گ‍ی‍دن‍ز،< ان‍ت‍ون‍ی‌= آن‍ت‍ون‍ی‌>
ن‍گ‍ری‌، آن‍ت‍ون‍ی‍و، ۱۹۳۳ - م‌.،10a
ب‍ای‍لاس‌، ری‍چ‍ارد
ت‍اپ‍ی‍ا، ک‍ل‍ود
<ب‍رن‍ارد= ب‍رن‍اردز>، ج‍ان‌، ۱۹۵۲ - م‌
ج‍زن‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
اب‍ن‌اب‍ی‌ال‍ح‍دی‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ةال‍ل‍ه‌،۶۵۵-۵۸۶ ق‌ .ش‍ارح‌
دک‍ر ش‍ن‍ت‍زو، ل‍وچ‍ان‍و،- ۱۹۲۸
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل احتمالات
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه
ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبةالله ،۶۵۵-۵۸۶ ق .شارح ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۲‬,‭‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر روان شناسی اجتماعی :مجموعه ضرورت های جامعه شناسی روانی
تاپیا، کلود ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ت۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
در فاصله ی دو نقطه !...
درودی ، ایران ،۱۳۱۵- ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭د۴آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سیاسی :نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی
بشیریه ، حسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اقتصاد ایران
رزاقی ، ابراهیم ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭ر۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد خرد
بایلاس ، ریچارد ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ب۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان اقتصاد توسعه ، آینده در چشم انداز
میر، جرالد ام . ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
جزنی ، نسرین ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ج۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیاست ،< جامعه شناسی = جامعه شناسی >و نظریه اجتماعی
گیدنز،< انتونی = آنتونی > ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌گ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < پژوهش های = پژوهشهای >اجتماعی
بلیکی ، نورمن ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‌ب۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<آرمان شهر= آرمانشهر :>فضا، هویت و قدرت در اندیشه اجتماعی معاصر
تاجبخش ، کیان ، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۵۳‬,‭‌ت۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<ساخت یابی = ساخت یابی >
پارکر، جان ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱۱‬,‭‌پ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیلسوفان بزرگ یونان باستان
دکر شنتزو، لوچانو،- ۱۹۲۸ ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۸۸‬,‭‌ک۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به مطالعات خانواده
<برنارد= برناردز>، جان ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ب۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < رضایت طلبی = رضایت طلبی >
گالبرایت ، جان کنت ، م - ۱۹۰۸ ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۱۰۶‬,‭‌گ۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اراده به دانستن
فوکو، میشل ،۱۹۲۶- ۱۹۸۴ م ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انبوه خلق :جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری
نگری ، آنتونیو، ۱۹۳۳ - م .،10a ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۲۳‬,‭‌ن۷۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک