کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ازه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اپ‌ ۲۰۰۰( - ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ن‍رم‌اف‍زار --ت‍ول‍ی‍د
ن‍رم‌اف‍زار اورک‍د
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ت‍ی‍ا(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ن‍رم‌اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌
ات‍ودس‍ک‌ ای‍ن‍ون‍ت‍ور(م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌)
 
پدیدآور:
زارع‍ی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍د
س‍ام‍روی‍ل‌،ی‍ان‌
ج‍ب‍ل‌ع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۳۳-
م‍ج‍ی‍دی‌، پ‍روی‍ز
زارع‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د
ج‍اه‍د م‍طل‍ق‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
س‍ام‍روی‍ل‌، ی‍ان‌
خ‍ام‍س‍ی‌، م‍ری‍م‌
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۰-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۵۷-
پ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۵-
ی‍وردن‌، ادوارد
پ‍رس‍م‍ن‌، راج‍ر،۱۹۴۷- م‌.
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۳۸-
پ‍رس‍م‍ن‌،راج‍ر،۱۹۴۷- م‌.
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ع‍اب‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌، اداره‌آم‍ارواطلاع‍ات‌
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ج‍وی‍ب‍ار
ن‍ش‍ر آل‍ف‍ا
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دی‍ه‍ی‍م‌
ن‍اق‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای مهندسی نرم افزار
تهران وزارت کشاورزی ، اداره آمارواطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭‌ف‍لا۵۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نرم افزار اورکد
مجیدی ، پرویز ؛  تهران دیهیم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۶‬,‭‌م۳‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی < سیستمها= سیستم ها )MDASS-LMU( >در مهندسی < نرم افزار= نرم افزار>
پارسا، سعید، ۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طراحی سیستم :کاربرد اصول و مفاهیم مهندسی نرم افزار در تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سیستمهای کاربردی
قراخانی بهار، اکبر، ۱۳۳۰- ؛  نشر آلفا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ق۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ، یان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ،یان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
متدولوژی طراحی شی گرا
یوردن ، ادوارد ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ی۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل به روش اجزاء محدود به همراه خودآموز کامل نرم افزار[ SYSNA انسیس ]
زارعی نژاد، محمد ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار:رهیافتی برای یک اهل فن
پرسمن ،راجر،۱۹۴۷- م . ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<= SYSNA انسیس >به زبان مساله
زارعی نژاد،محمد ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸ز۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل < =0002SBATE ایتبز۲۰۰۰>
تهران جویبار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ش۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ر۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی سیستمهای عامل
کریمی ، علی ،۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه امام حسین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ، یان ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی = ]5V AITAC کتیا وی ۵ ] در مهندسی مکانیک
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی = ])ssecorP deifinU lanoitaR( PUR آر.یو.پی ؛ رشنال یونیفاید پراسس ]همراه با دو مثال جامع
خامسی ، مریم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کاربردی =[ 9 rotnevnI ksedotuA اتودسک اینونتور ناین ]
نعمتی ، حسین ،۱۳۵۷- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ن۶‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انسیس =]sysnA]
جاهد مطلق ، حمیدرضا ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
جبل عاملی ، مصطفی ،۱۳۳۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ج۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار :رهیافتی برای یک اهل فن
پرسمن ، راجر،۱۹۴۷- م . ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2