کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍رخ‌ ارز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رخ‌ ارز، ق‍ی‍م‍ت‌ ن‍ف‍ت‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌
درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌
م‍دل‍ه‍ای‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ن‍رخ‌ ب‍ه‍ره‌
ارز--ای‍ران‌--ن‍رخ‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
پ‍ول‌
اق‍ت‍ص‍اد
ری‍س‍ک‌ ن‍وس‍ان‍ات‌
ب‍ی‍م‍ه‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ص‍ادرات‌
پ‍ول‌ و ارز
م‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ان‍ف‍ی‍س‌، پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌، س‍ری‌ زم‍ان‍ی‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ت‍ح‍رک‌، ات‍ورگ‍رس‍ی‍و، ن‍رخ‌ ارز، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
ن‍رخ‌ ارز
ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌، ن‍رخ‌ ارز، ت‍ورم‌، ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار، ب‍ه‍ره‌، درآم‍د ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌
ت‍ق‍اض‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ ورودی‌ ، LDRA، HCRAG، ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز، ای‍ران‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ش‍ک‍ی‍ن‌،ف‍ردری‍ک‌
پ‍ژوه‌، آرم‍ان‌
اح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۶۴-
<م‍ی‍راس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌= م‍ی‍ر اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌>، س‍ی‍د ای‍م‍ان‌
ع‍زی‍زی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌
ف‍رج‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
رش‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۳۰-
س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ن‍س‍ب‌ ، س‍ه‍ی‍ل‌
ب‍زرگ‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ع‍ج‍م‌ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍اروی‌، ج‍ک‌، ۱۹۱۷ - م‌
م‍زی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
<ش‍ی‍رخ‍دای‍ی‌= ش‍ی‍ر خ‍دای‍ی‌>، م‍ی‍ث‍م‌،۱۳۶۰-
ش‍م‍س‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
<م‍ص‍طف‍ای‍ی‌= م‍ص‍طف‍ائ‍ی‌>، ج‍ل‍ی‍ل‌
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
رض‍ام‍ن‍د پ‍ارس‍ای‍ی‌، ح‍ج‍ت‌
روزه‌، ک‍لاوس‌
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
ت‍رم‍ه‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ف‍ران‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ پ‍ول‍ی‌ و ب‍ان‍ک‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌، ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش بیمه های صادراتی و اهمیت آن در توسعه صادرات
میرمحمدی ، محمد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۷۷‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های پولی اقتصاد< بین الملل = بین الملل ( >مالیه بین الملل )
روزه ، کلاوس ؛  تهران جهاد دانشگاهی موسسه انتشارات   ، ۱۳۶۵،۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭ر۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
میشکین ،فردریک ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری بین المللی -۱با تاکید بر مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره
رشیدی ، مهدی ،۱۳۳۰- ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۹۶۹/۲‬,‭ر۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی بین المللی
عجم حسنی ، محمد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ع۳‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
فرجی ، یوسف ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶-۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور
مزینی ، امیرحسین ؛  زمستان ۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ریسک نوسانات نرخ ارزهای رایج در مقابل ریال
<مصطفایی = مصطفائی >، جلیل ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۴،FT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل تصادفی رژیم سویچینگ برای نرخ بهره کوتاه مدت در بازار ارز ایران
سلیمی نسب ، سهیل ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۱،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی تغییرات فصلی نرخ ارز با استفاده از روش درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان
بزرگیان ، احمد ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۷۳،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه تغییرات نرخ ارز( ارزش پول ملی )با صادرات صنایع پتروشیمی
عزیزی ، سید علی ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۳،MT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت صادرات و واردات ( نظریه ، عملیات و رویه ها)
<شیرخدایی = شیر خدایی >، میثم ،۱۳۶۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ش۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد جدید
هاروی ، جک ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۱‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای گردشگران ورودی ایران
رضامند پارسایی ، حجت ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۵۲،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
پژوه ، آرمان ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۲۴،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ ، تحت عنوان چالش ها و الزامات فراروی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران
تهران پژوهشکده پولی و بانکی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰‬,‭‌م۳‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
امور مالی < بین الملل = بین الملل >
احمدی ، فاطمه ، ۱۳۶۴- ؛  تهران فرانما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
<پیش بینی = پیش بینی >نرخ ارز با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی ( انفیس )
شمس ، مسعود ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۲۰،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین نرخ ارز، قیمت نفت ، و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران ، در دوران قبل و بعد از تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران
<میراسماعیلی = میر اسماعیلی >، سید ایمان ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۲۷،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2