کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ج‍ی‍ب‌ م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍رف‍ان‌
ع‍ی‍ن‌ال‍ق‍ض‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۹۲- ۵۲۵ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‌آرای‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌،ن‍ج‍ی‍ب‌،۱۳۲۹-
م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌
ن‍ج‍ی‍ب‌ م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خاصیت آینگی :نقد حال ، گزاره آرا، و گزیده آثار فارسی عین القضات همدانی
مایل هروی ، نجیب ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۰/۷‬,‭‌م۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
این برگهای پیر:مجموعه بیست اثر چاپ ناشده فارسی از قلمرو تصوف
مایل هروی ،نجیب ،۱۳۲۹- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭‌م۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آرایی در تمدن اسلامی :
نجیب مایل هروی ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭آ ۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک