کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ان‍و ذرات‌
ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‌
 
پدیدآور:
اس‍دی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۵-
<ک‍وه‍ل‍ر= ک‍ول‍ر>، ج‌ .م‍ی‍ش‍ائ‍ی‍ل‌، ۱۹۵۶ - م‌
ش‍ی‍رزاد، ه‍ادی‌، ۱۳۴۸-
دارس‍ت‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر
ن‍ق‍دی‌، ی‍زدان‌
<ش‍اه‌ پ‍ری‌= ش‍اه‌پ‍ری‌>، م‍ه‍ران‌
<س‍ی‍م‌چ‍ی‌= س‍ی‍م‌ چ‍ی‌>، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،۱۳۵۰-
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ، ب‍ه‍اره‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۱-
پ‍ول‌، چ‍ارل‍ز پ‍ی‌
<ن‍ج‍ف‌ زاده‌= ن‍ج‍ف‌زاده‌>، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۳-،گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍اپ‍ازوگ‍ل‍و، ال‍ی‍زاب‍ت‌ اس‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍رم‍ن‍ش‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد وی‍ژه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و، ب‍اش‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ آم‍وزی‌ ن‍ان‍و
م‍ح‍ق‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
نانو تکنولوژی
اصفهانی ، بهاره ؛  ۱۳۸؟
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<نانوتکنولوژی = نانو تکنولوژی >برای مهندسین
اسدی ، سعید، ۱۳۴۵- ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر< نانو فناوری = نانو تکنولوژی >
پول ، چارلز پی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌پ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نانو ذرات ( خواص ، روش های تولید، کاربرد)
<سیم چی = سیم چی >، عبدالرضا،۱۳۵۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸‬,‭‌س۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاهی بر< فن آوری = فناوری >نانو "مجموعه مقالات "
<نجف زاده = نجف زاده >، عباس ،۱۳۴۳-،گردآورنده ؛  اردبیل محقق اردبیلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ن۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بکارگیری ترکیبات هیبریدی نانوساختارهای کربنی و سیلیسی در< بتن = بتون >و ارزیابی خصوصیات مکانیکی آن
<شاه پری = شاه پری >، مهران ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۰۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نانو از نو
دارستانی ، امیر ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، باشگاه دانش آموزی نانو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭د۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < واژه های = واژه های >بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
شیرزاد، هادی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نانو فناوری نگرشی بر روش های نانو ساختار
<کوهلر= کولر>، ج .میشائیل ، ۱۹۵۶ - م ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ک۹‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد نانو
جعفری صمیمی ، احمد، ۱۳۳۱- ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ج۶‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
اثرات گسترش فناوری نانو تکنولوژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب
نقدی ، یزدان ؛  تهران ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زیست < نانو فناوری = نانوفناوری >
پاپازوگلو، الیزابت اس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌پ۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک