کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ام‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍ام‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<ساختمان های = ساختمان های گسسته :مجموعه مهندسی کامپیوتر
نامور، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر :مجموعه مهندسی کامپیوتر
نامور، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی :مجموعه مهندسی کامپیوتر وTI
نامور، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ن۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک