کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ن‍دوز ان‌ .ت‍ی‌ .م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وب‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌-ت‍ج‍زی‍ه‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
راه‍س‍ازی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز،swodniwrof tcejorP tfosorciM
پ‍ی‌ .اس‍پ‍ای‍س‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
چ‍اپ‍گ‍ره‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
س‍ی‌(++زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌)
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود--داده‌ پ‍ردازی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - خ‍ری‍د
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌(ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
اح‍ت‍م‍الات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍گ‍ل‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
وال‍پ‍ول‌، رون‍ال‍د
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
لام‍ی‌، راب‍رت‌
ک‍اس‍ت‍رو=<ک‍س‍ت‍رو>،ال‍ی‍زاب‍ت‌
ب‍ه‍ن‍ام‌، س‍ی‍ام‍ک‌۱۳۴۷-
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
م‍ع‍اون‍ی‌،س‍ع‍ی‍د
ف‍ول‍ی‌، ت‍اد
ل‍ی‌ف‍ور، راب‍رت‌
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
وم‍پ‍ن‌،ف‍ی‍ث‌
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
رن‍ج‍ب‍ران‌، م‍ج‍ی‍د
ری‍چ‍اردس‍ون‌، اری‍ک‌
ب‍ه‍ن‍ام‌، س‍ی‍ام‍ک‌
گ‍وک‍ی‍ن‌، دان‌
س‍ان‍دل‍ر، ک‍وری‌، ۱۹۵۰-
اس‍ک‍ن‍دری‌،م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور: ن‍اق‍وس‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ن‍اق‍وس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تعمیر کامپیوتر
ساندلر، کوری ، ۱۹۵۰- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای عیب یابی و تعمیر مونیتور
بیگلو، استیون ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۷‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی با[ C dnalroB++ بورلند سی ]++
هالزنر، استیون ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور: ناقوس : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ ecipSP پی اسپایس ]در محیط ویندوز
لامی ، رابرت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ل۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی باC++
لی فور، رابرت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌م۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اینترنت برنامه نویسی کاربردی روی سایت وب
ریچاردسون ، اریک ؛  تهران انتشارات ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه
رنجبران ، مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم =گوریتم >و فلوچارت :راهنمای سودمندی برای کلیه علاقمندان به برنامه نویسی
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [0002 sseccA اکسس ۲۰۰۰]
ومپن ،فیث ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭و۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی های دان گوکین برای شناخت و خرید کامپیوتر شخصی
گوکین ، دان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [0.4 revres TN swodniWویندوز ان تی سرور۴/۰]
فولی ، تاد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل قطعات و مدارات الکترونیک نشلسکی
بهنام ، سیامک ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶۲۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار( ۱ )ویلیام هیت
بهنام ، سیامک ۱۳۴۷- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز استفاده از[ XUNIL لینوکس ]
اسکندری ،مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ل۹ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال سریع ( beW ediw dlrow eht rof LMX ایکس .ام .ال .فور ورد واید وب )
کاسترو، الیزابت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ک۲۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش اجرایی ماشین آلات راهسازی و ساختمان
طباطبایی ، میرمحمدکریم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۲۳‬,‭ط۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی
والپول ، رونالد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭و۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال سریع < =tpircsavaJ,ssC 4 LMTH اچ .تی .ام .ال ۴ ،سی .اس .اس .جاواسکریپت >
کاسترو=<کسترو>،الیزابت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال < =SYSNA انسیس >تحلیل به روش المان محدود
معاونی ،سعید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =89 swodniW ویندوز۹۸>
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌پ۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9