کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌، زان‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ی‌.اچ‌.پ‍ی‌(.زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
روب‍ات‍ی‍ک‌
پ‍ی‌.اچ‌.پ‍ی‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ت‍ری‌.دی‌.اس‌.م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ع‍ک‍س‌پ‍ردازی‌ --روش‍ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --م‍ع‍م‍اری‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
م‍ای‍ا(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌،۱۳۵۴-
س‍ج‍ادی‌، اح‍س‍ان‌،۱۳۶۲-
راس‍ل‌، اس‍ت‍ورارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
ب‍ارک‍ر، اس‍ک‍ات‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ج‍واد،۱۳۵۹-
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۵۳-
م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د، ری‍چ‍ارد،۱۹۴۵ -م‌.
آی‍ت‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۵۵-
<س‍ی‍درض‍ی‌= س‍ی‍د رض‍ی‌>، ح‍س‍ن‌،۱۳۱۹-
ج‍ن‍د، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۸-
ان‍گ‍ل‍ی‍ش‌، ج‍ی‍م‍ز
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۵۹-
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
ن‍ی‍وم‍ن‌، ک‍ری‍س‌
ن‍ام‌ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍ورم‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۶۲-
 
ناشر:
زان‍ی‍س‌: ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍اق‍وس‌: زان‍ی‍س‌
زان‍ی‍س‌: ن‍اق‍وس‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌- زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ : زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌ - زان‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری به وسیله نرم افزار< = )2.41 esaeleR( batiniM مینی تب ریلیز چهارده >
علیزاده ، جواد،۱۳۵۹- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ع۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال و تمرین ...
<سیدرضی = سید رضی >، حسن ،۱۳۱۹- ؛  تهران ناقوس - زانیس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با = ]0.2 TEN.PSA ای .اس .پی .دات نت ]
تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭آ۵‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ربات های پیشرفته
تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭ر۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی برای موبایل
آیت ، مجید،۱۳۵۵- ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۰‬,‭‌ت۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
= ]noitidE sserpxE 5002 prahs C lausiV ویژوال سی شارپ ۲۰۰۵ اکسپرس ادیشن ]
بارکر، اسکات ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۲و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معرفی = ]5002 cisaB lausiV ویژوال بیسیک ۲۰۰۵ ] برای برنامه نویسان
تهران زانیس : ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربردی < = 0.8 ayaM مایا۸/۰>
سلیمانی ، روح الله ،۱۳۵۹- ؛  تهران زانیس : ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌س۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی =[ atsiV swodniW ویندوز ویستا]
اسکندری ، مجید،۱۳۵۳- ؛  تهران ناقوس : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹‌ف‍لا۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پردازش عملی تصویر توسط نرم افزار< = baltaMمطلب >
سجادی ، احسان ،۱۳۶۲- ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۲‬,‭‌س۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از =[ PHP پی اچ پی ]در ده دقیقه
نیومن ، کریس ؛  تهران زانیس : ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌پ۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی رهیافتی نوین
راسل ، استورارت جاناتان ؛  تهران زانیس : ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های نسل بعد< = NGN ان جی ان >
جند، حسن ،۱۳۵۸- ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ج۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از< = ytramS اس .مارتی >برای برنامه نویسان < = PHP پی .اچ .پی >
صالحی ، سهیل ،۱۳۵۴- ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌پ۹‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزار< = eaC/SUQABA آباکیوس /سی .ای .ایی >
پورمعصومی ، علی ،۱۳۶۲- ؛  تهران زانیس : ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی 8 hsalF< فلش ۸>
انگلیش ، جیمز ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
[ویژوال بیسیک ۲۰۰۵ اکسپرس ادیشن =noitidE sserpxE 5002 cisaB lausiV ]
منسفیلد، ریچارد،۱۹۴۵ -م . ؛  تهران ناقوس : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌م۹و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی میکروکنترلرهای < = RVA ای وی آر>
نام بخش ، محمدصالح ، گردآورنده ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ن۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل < = 9 xaM SD3 تری دی اس مکس ۹>
محمودی ، علی ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال < =LMTH, LMTHX ,SSC اچ .تی .ام .ال .، ایکس اچ تی ام ال و سی .اس .اس >
کاسترو، الیزابت ؛  تهران ناقوس اندیشه - زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ک۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2