کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍ل‍ر، اروی‍ن‌، ۱۹۲۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، اروی‍ن‌، ۱۹۲۸-
ف‍رون‍د، ج‍ان‌ ای‌.، ۱۹۲۱ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
میلر، اروین ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی و کاربردهای آن
فروند، جان ای .، ۱۹۲۱ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک