کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
طن‍ز ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
خ‍ط و خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
اج‍رای‌ ک‍ار
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
ش‍ی‍ش‍ه‌گ‍ری‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍راف‍ی‍ک‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ق‍اش‍ی‌.طراح‍ی‌ م‍ن‍ظره‌ س‍ای‍ه‌ روش‍ن‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ . ج‍ن‍س‍ی‍ت‌. چ‍روک‌ پ‍ارچ‍ه‌ . س‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍در-
ت‍ع‍اون‍ی‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ --اطل‍س‍ه‍ا
 
پدیدآور:
وال‍ت‍ون‌، ج‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
م‍ال‍ون‍ی‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ج‍وزف‌ ت‍رن‍س‌
ش‍ک‍ی‍ب‍ا م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۱۵-
ح‍ال‍ت‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۲۹۴- ۱۳۷۱
م‍ه‍دی‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ م‍ود
<لای‍ف‌= ل‍ی‍ف‌>، اس‍ت‍وارت‌
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌،۱۳۳۰-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ع‍س‍گ‍ری‌
<ش‍ک‍ی‍ب‍ام‍ق‍دم‌= ش‍ک‍ی‍ب‍ا م‍ق‍دم‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۵-
ص‍راف‍ی‌زاده‌، اص‍غ‍ر،۱۳۳۰-
ن‍ی‍م‍ا ورام‍ی‍ن‍ی‌
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۳-
ت‍وم‍اس‌، دی‍وی‍د ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، ۱۹۴۷ - م‌
وال‍ت‍ون‌، ج‍ان‌
<ص‍راف‍ی‌ زاده‌= ص‍راف‍ی‌زاده‌>، اص‍غ‍ر،۱۳۳۰-
<م‍ی‍ر س‍پ‍اس‍ی‌= م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌>، ن‍اص‍ر،۱۳۱۳-
<آرش‌ راد= آرش‌راد >، ف‍راز
ک‍وک‌، م‍ارش‍ال‌،۱۹۴۴-م‌.
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ر دش‍ت‍ی‌
م‍ی‍ر
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌ (م‍ی‍ر)
م‍ی‍ر،گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار طنز ابوالقاسم حالت
حالت ، ابوالقاسم ، ۱۲۹۴- ۱۳۷۱ ؛  تهران گوتنبرگ (میر)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۳‬,‭‌ف‍لا۷آ۱۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی و روابط کار :نگرشی راهبردی ( استراتژیک )
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم >اطلاعات مدیریت ؛ مفاهیم ، نطریه ها، کاربردها
<صرافی زاده = صرافی زاده >، اصغر،۱۳۳۰- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات پیشرفته :شامل برنامه ریزی صفر و یک ، برنامه ریزی پویا...
آریانژاد، میربهادرقلی ،۱۳۳۰- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صنعت شیشه
مالونی ، فرانسیس جوزف ترنس ؛  تهران میر،گوتنبرگ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۵۷‬,‭‌م۲‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"با نگرشی به روند جهانی سازی "
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)
صرافی زاده ، اصغر،۱۳۳۰- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کودک آزاری
تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۶‬,‭‌ک۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارکنان و انگیزش
کوک ، مارشال ،۱۹۴۴-م . ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ک۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار( تمرین و مقالات :)با نگرشی به روند جهانی سازی
<میر سپاسی = میرسپاسی >، ناصر،۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اطلس < انگل شناسی = انگل شناسی >پزشکی
<آرش راد= آرش راد >، فراز ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۱۹‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرورش راهبردی منابع انسانی
والتون ، جان ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭و۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < سازمانهای = سازمان های >محلی و< شهرداری ها= شهرداریها :>برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی
شکیبا مقدم ، محمد،۱۳۱۵- ؛  تهران میر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۶۹۲‬,‭‌ش۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هوش فرهنگی :مهارتهای انسانی برای کسب و کارهای جهانی
توماس ، دیوید کلینتون ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران میر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ت۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرورش راهبردی منابع انسانی
والتون ، جان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران میر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭و۲‌پ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی عملکرد کارکنان دولتی ( دستور عملی برای مدیران )
<لایف = لیف >، استوارت ؛  تهران میر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ل۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < تعاونی ها= تعاونیها >برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی
<شکیبامقدم = شکیبا مقدم >، محمد، ۱۳۱۵- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۹۶۵‬,‭‌ت۶‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی منظره
اسماعیل عسگری ؛  تهران فرهنگسرای میر دشتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۲۵‬,‭ط ۲‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
افسونگری قلم ( آموزش شکسته نستعلیق )
مهدی اسماعیلی مود ؛  تهران فرهنگسرای میر دشتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۳‌ف‍لا۵۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تفکر خلاق در گرافیک
نیما ورامینی ؛  تهران فرهنگسرای میر دشتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭و۱۶ ‌ت۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2