کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‌ ده‍ی‌
ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌،۱۹۳۲-
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۵-
 
ناشر:
ی‍س‍طرون‌
ن‍ش‍ر س‍ارگ‍ل‌
رام‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رهبری و مدیریت آموزشی
میرکمالی ، محمد ؛  [تهران ] رامین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روابط انسانی در آموزشگاه
میرکمالی ، محمد،۱۳۲۵- ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط موثر
هلر، رابرت ،۱۹۳۲- ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‍ه۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک