کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ق‍رارداده‍ا -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ج‍زای‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌
ق‍رارداده‍ا -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
داک‍س‍ب‍ری‌، راب‍رت‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۵ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍ران‍دن‌، اس‍ت‍ی‍و
<م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌= م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌>، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
<م‍ی‍ر م‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌= م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌>، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۵-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ی‍زان‍م‌
ن‍ش‍رم‍ی‍زان‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جرائم علیه اموال و مالکیت :کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت ، صدور چک پرداخت نشدنی
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشرمیزان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان
داکسبری ، رابرت ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۱۵۵۴‬,‭‌ی۹د۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر حقوق جزای انگلستان به همراه :سوالات آزمون حقوق جزا در دوره کارشناسی رشته حقوق دانشگاه لندن در سالهای ۱۹۹۴ و۱۹۹۵
براندن ، استیو ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۷۸۶۹/۳‬,‭‌ب۴‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( مطالعه تطبیقی )
میرمحمدصادقی ، حسین ،۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق اسلامی :فارسی - انگلیسی ... با افزایش ۶۰۰ واژه تازه
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌م۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق جزا
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  [تهران ] نشر میزان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۴/۳‬,‭‌م۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل تحلیلی از حقوق قراردادها در انگلستان
میرمحمدصادقی ، حسین ،۱۳۳۵ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر یزانم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۱۵۵۴‬,‭‌م۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی ۲ : جرایم علیه اموال و مالکیت ( کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی )مطالعه تطبیقی
<میر محمد صادقی = میرمحمد صادقی >، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دادگاه کیفری < بین المللی = بین المللی >
<میرمحمدصادقی = میرمحمد صادقی >، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۵‬,‭‌م۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک