کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ص‍ادرات‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
<م‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
 
ناشر:
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش بیمه های صادراتی و اهمیت آن در توسعه صادرات
میرمحمدی ، محمد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۷۷‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی ( با تاکید بر نمونه های موفق ایرانی )
<میر محمدی = میرمحمدی >، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک