کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍رش‍م‍س‌: اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
 
پدیدآور:
ه‍ژه‌پ‍وران‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
م‍ی‍رش‍م‍س‌: اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و نقشه کشی ساختمان
هژه پورانی ، مسعود، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] میرشمس : اردیبهشت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک