کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ح‍س‍اب‍داری‌
طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
پ‍ارک‍ر، ل‍ی‌ دی‍وی‍د
وال‍ت‍ون‌، ج‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۳-
ت‍وم‍اس‌، دی‍وی‍د ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، ۱۹۴۷ - م‌
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
<م‍ی‍ر س‍پ‍اس‍ی‌= م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌>، ن‍اص‍ر،۱۳۱۳-
 
ناشر:
ف‍وژان‌
م‍ی‍ر
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و منابع انسانی
پارکر، لی دیوید ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌پ۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی و روابط کار :نگرشی راهبردی ( استراتژیک )
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"با نگرشی به روند جهانی سازی "
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار( تمرین و مقالات :)با نگرشی به روند جهانی سازی
<میر سپاسی = میرسپاسی >، ناصر،۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تهیه پژوهشنامه < = lasoporPپروپوزال ( >برای تدوین و نقد پایان نامه :)گفتگویی با دکتر سیدمهدی الوانی
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌خ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هوش فرهنگی :مهارتهای انسانی برای کسب و کارهای جهانی
توماس ، دیوید کلینتون ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران میر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ت۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرورش راهبردی منابع انسانی
والتون ، جان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران میر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭و۲‌پ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک