کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ گ‍ردآورن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست ( ۲ :)کلاسهای آمادگی و آزمون سراسری دستورزبان و درک مطلب انگلیسی
میرزائی ، محسن گردآورنده ؛  [اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه علوم اراک )، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک