کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رن‍گ‌ در طراح‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
گ‍راف‍ی‍ک‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ ای‍ران‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ . پ‍وس‍ت‍ر ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌
طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ دی‍واری‌
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‌ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌
ن‍ق‍اش‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ات‍اق‌ ن‍ش‍ی‍م‍ن‌ - ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍روف‌ری‍زی‌
چ‍اپ‌ن‍ق‍ش‍گ‍ری‌
ح‍روف‌ ری‍زی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
دارس‍ی‌ ه‍ی‍وز، آن‌
ک‍ی‍م‍ب‍رل‍ی‌ الام‌
م‍ح‍م‍د رض‍ا ه‍ن‍رور
ن‍ورون‍ی‌، س‍ت‍اره‌،-
لان‍گ‌، ب‍ن‌،۱۹۶۷ - م‌
ش‍ری‍ن‌، آری‍س‌، ۱۹۷۶ - م‌
ری‍د، ه‍رب‍رت‌ ادوارد،
ف‍وزی‍ه‌ ل‍طف‍ی‌ ( ه‍ی‍وا)
ب‍ری‍ج‍ت‌ ب‍دوان‍و
ه‍ل‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
چ‍ارئ‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ص‍ور اس‍راف‍ی‍ل‌، ش‍ی‍ری‍ن‌، ۱۳۲۰-
وای‍ت‌ ال‍ک‍س‌ دب‍ل‍ی‍و
داری‍وش‌ م‍خ‍ت‍اری‌
رس‍ول‌ م‍رادی‌
ورام‍ی‍ن‍ی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۴۴-
م‍ح‍م‍درض‍ا ه‍ن‍رور
ام‍ی‍ری‌ پ‍ری‍ان‌، م‍س‍ل‍م‌، ۱۳۶۶-
م‍ه‍دی‌ ص‍ادق‍ی‌
دی‍وی‍س‌ - دن‍ی‌- ه‍ف‍ری‍چ‍ر-ج‍ام‍وب‍ز-روب‍رت‍ز-س‍ی‍م‍ون‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تفکر خلاق در گرافیک
ورامینی ، نیما، ۱۳۴۴- ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭و۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دکوراسیون اتاق نشیمن
بریجت بدوانو ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۷‬,‭‌ب۴ ‌ن۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر - جنسن
دیویس - دنی - هفریچر-جاموبز-روبرتز-سیمون ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌ت۱۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک و سینما
مهدی صادقی ؛  تهران میردشتی   ،
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۸۶/۹‬,‭‌ص۲‌گ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تایپوگرافی شخصیت های شاهنامه
داریوش مختاری ؛  تهران میردشتی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۶‬,‭‌م۳‌ت۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رسم المشق تذهیب
محمد رضا هنرور ؛  تهران میردشتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۵‬,‭‌ه۹ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رسم المشق تذهیب
محمدرضا هنرور ؛  تهران میردشتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۵‬,‭‌ه۹ ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایدئولوژی کاربردی در تایپوگرافی
وایت الکس دبلیو ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۰‬,‭و۲‌ت۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گرید بندی در تایپوگرافی
کیمبرلی الام ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۶‬,‭‌ف‍لا۴۶‌گ۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکاتب نقاشی
فوزیه لطفی ( هیوا) ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭MD‬,‭۵۰‬,‭‌ل۶‌ه۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
در عرصه سیاه مشق
رسول مرادی ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌م۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چاپ دستی
دارسی هیوز، آن ؛  تهران bتلفن ناشر :۲-۶۶۴۹۰۶۶۰/ ۶۶۴۹۱۹۶۸ ،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NE‬,‭۸۵۰‬,‭د۲‌چ۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه ی نقاشی مدرن
رید، هربرت ادوارد، ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۹۵‬,‭ر۹‌ت۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت در تایپوگرافی
چارئی ، عبدالرضا ؛  تهران bتلفن ناشر :۲-۶۶۴۹۰۶۶۰/ ۶۶۴۹۱۹۶۸ ،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۰‬,‭‌چ۲‌خ۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عناصر ساختار طرح :اصول رنگ :راهنمای درک چگونگی تاثیر رنگ بر طرح با روش گرافیکی
شرین ، آریس ، ۱۹۷۶ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۴۳۶،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۴۸‬,‭‌ش۴‌ع۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تاریخ طراحی صنعتی :بر اساس کتاب ارزشمند دیزاین نوشته ی توماس هاوف
امیری پریان ، مسلم ، ۱۳۶۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۹۴۸۲--۶۶۴۰۱۴۴۴،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ فخررازی - خ وحید نظری شرقی - پ ۶۱ -طبقه سوم غربی - واحدA۳۴ میردشتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع عکاسی دیجیتال
لانگ ، بن ،۱۹۶۷ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۴۳۶،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۶۷‬,‭‌ل۲‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۰طرح خلاق گرافیکی
هلر، استیون ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۴۳۶،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸‬,‭‍ه۸‌ص۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرش دستباف هویت ناشناخته
صور اسرافیل ، شیرین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۴۳۶،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر اجتماعی نقاشی های دیواری در فضاهای شهری
نورونی ، ستاره ،- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۹۴۸۲--۶۶۴۰۱۴۴۴،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ فخررازی - خ وحید نظری شرقی - پ ۶۱ -طبقه سوم غربی - واحدA۳۴ میردشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۵۵۰‬,‭‌ن۹‌ت۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2