کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۶- ۱۳۶۶
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۱-
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۱-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌
م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‍ی‌ (ع‍رف‍ان‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحر در کوزه :نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی
زرین کوب ، عبدالحسین ،۱۳۰۱- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۱‬,‭ز۴‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<سر نی = سرنی :>نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی
زرین کوب ، عبدالحسین ،۱۳۰۱- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۱‬,‭ز۴‌س۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نی نامه :چهار رساله درباره مولانا " نی نامه " مولانا یعقوب چرخی ، " رساله الناییه " عبدالرحمان جامی ، " رودبار نی " بهایی جان هاشمی ، " از بلخ تا قونیه " خلیل الله خلیلی
خلیلی ، خلیل الله ، ۱۲۸۶- ۱۳۶۶ ؛  تهران محمدابراهیم شریعتی افغانستانی (عرفان )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۵‬,‭‌خ۸‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک