کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اس‍لام‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌دان‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴
ای‍ران‍ی‌،اک‍ب‍ر
ش‍ون‍ب‍رگ‌،ه‍رول‍د
خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴
گ‍ام‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
ای‍ران‍ی‌، اک‍ب‍ر،
ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍س‍ت‍ای‍ن‌، س‍ی‍دن‍ی‌ وال‍ت‍ر، م‌ ۱۹۷۴-۱۹۰۹
زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹-
م‍ددی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌، ۱۳۱۸-
ای‍ران‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۴۱-
ج‍ن‍ی‍دی‌، ف‍ری‍دون‌
دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴-
ک‍اظم‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۴۵-
آزاده‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍الاس‍ووا، ن‍ادژدا
ح‍س‍ن‍ی‌، س‍ع‍دی‌
زون‍ی‍س‌، الا
ف‍اراب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۲۶۰ ؟- ۳۳۹ ق‌
ب‍راک‌وی‌، والاس‌،۱۹۰۵-
ف‍اض‍ل‌، س‍ه‍راب‌، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌،ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
روزن‍ه‌
ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ن‍ش‍ر پ‍ون‍ه‌
ن‍گ‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ر
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ق‍ل‍م‌آش‍ن‍ا
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
م‍اه‍ور
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
پ‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی موسیقی :ویژه علاقه مندان موسیقی و داوطلبان کنکور هنر
آزاده فر، محمدرضا ؛  اسلیمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۶۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر موسیقی
حسنی ، سعدی ؛  [تهران ] صفیعلیشاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۶۰‬,‭‌ح۵‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت موسیقی ایران
خالقی ، روح الله ، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴ ؛  تهران صفیعلیشاه   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌خ۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگاه به غرب :بحثی در تاثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران
درویشی ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران ماهور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭د۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت موسیقی
گالاسووا، نادژدا ؛  [تهران ] شباهنگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۹۳‬,‭‌گ۲‌م۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زمینه شناخت موسیقی ایرانی
جنیدی ، فریدون ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌ج۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مردان موسیقی
براک وی ، والاس ،۱۹۰۵- ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۹۰‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گذری کوتاه در تاریخ موسیقی کلاسیک
زندباف ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۹۳‬,‭ز۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظری به موسیقی
خالقی ، روح الله ، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴ ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۶۱-۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌خ۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی کبیر فارابی
فارابی ، محمدبن محمد،۲۶۰ ؟- ۳۳۹ ق ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف۲،‌م۹۰۴۱‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان ۱۳۷۰ - ۱۲۴۲ هجری خورشیدی
مددی ، عبدالوهاب ، ۱۳۱۸- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی در سیر تلاقی اندیشه ها و پنج رساله فقهی فارسی
ایرانی ،اکبر ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ،حوزه هنری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸۲‬,‭‌ف‍لا۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاه پنجم :بررسی مبانی موسیقی از دیدگاههای فقهی ، عرفانی ، فلسفی و علمی
ایرانی ، اکبر، ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ،حوزه هنری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸۲‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ موسیقی
شونبرگ ،هرولد ؛  تهران مرکز نشر و تحقیقات قلم آشنا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۸۵‬,‭‌ش۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تصنیف سرایی در ادب فارسی ( از دوره ی مشروطه به بعد )به همراه گزیده هایی از تصانیف شیرین پارسی
فاضل ، سهراب ، گردآورنده ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۹۹‬,‭‌ف۲‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی ایران در سده گذشته
کاظمی ، بهمن ، ۱۳۴۵- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۴/۵‬,‭‌ک۲‌م۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی کلاسیک ایرانی
زونیس ، الا ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۴‬,‭ز۹‌م۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاه پنجم :بررسی مبانی موسیقی از دیدگاههای :فقهی ، عرفانی ، فلسفی و علمی
ایرانی ، اکبر، ۱۳۴۱- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر مطالعات دینی هنر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۸۲‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیان اندیشه در موسیقی
فینکلستاین ، سیدنی والتر، م ۱۹۷۴-۱۹۰۹ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۶۰‬,‭‌ف۹‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف موسیقی کلاسیک
گامون ، پیتر ؛  تهران نشر پونه   ، - -۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۲د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2