کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ن‍ظری‍ه‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ دان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ زورخ‍ان‍ه‌ای‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ه‌ت‍ار -- آم‍وزش‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا -- ردی‍ف‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ن‍ت‍ور -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴
ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
اطرائ‍ی‌، ارف‍ع‌
ل‍طف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴
وه‍دان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۲-
پ‍ای‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۱۱-
ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ف‍رام‍رز
ص‍ارم‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
ح‍ج‍ت‍ی‌، ن‍ری‍م‍ان‌
ب‍ی‍ن‍ش‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۰- ۱۳۷۵ ، گ‍ردآورن‍ده‌
ج‍ن‍ی‍دی‌، ف‍ری‍دون‌
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق‌
دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴-
آزاده‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ت‍ای‍ش‍گ‍ر، م‍ه‍دی‌
ف‍اراب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۲۶۰ ؟- ۳۳۹ ق‌
طلائ‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۳۱-
ام‍ی‍ن‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
اطلاع‍ات‌
ف‍رام‍رز پ‍ای‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ی‍دا
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ای‍ران‌ ج‍ام‌
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
پ‍ی‍ش‍رو
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍م‍ر
س‍ن‍ائ‍ی‌
چ‍ن‍گ‌
م‍اه‍ور
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ارت‌
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی موسیقی :ویژه علاقه مندان موسیقی و داوطلبان کنکور هنر
آزاده فر، محمدرضا ؛  اسلیمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۶۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی ( ردیف و سیستم مدال )
طلائی ، داریوش ، ۱۳۳۱- ؛  تهران ماهور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۴/۵‬,‭ط۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ماهور :مجموعه مقالات موسیقی
تهران ماهور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭M‬,‭۱۸۲۰‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مردان موسیقی سنتی و نوین ایران
نصیری فر، حبیب الله ؛  تهران سنائی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۸۵‬,‭‌ن۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب سال شیدا[ پیایند :]مجموعه مقالات موسیقی ویژه پژوهش در فرهنگ ایران
لطفی ، محمدرضا، ۱۳۲۵ - ، گردآورنده ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری شیدا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۵‬,‭‌ل۶‌ک۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بحور الالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض
فرصت ، محمدنصیر بن جعفر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌ف۴‌ب۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت موسیقی ایران
خالقی ، روح الله ، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴ ؛  تهران صفیعلیشاه   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌خ۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نگاه به غرب :بحثی در تاثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران
درویشی ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران ماهور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭د۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بنیانهای نظری موسیقی ایرانی
حجتی ، نریمان ؛  مرکز نشر سمر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌ح۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه موسیقی ایران زمین
ستایشگر، مهدی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زمینه شناخت موسیقی ایرانی
جنیدی ، فریدون ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌ج۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی ایرانی بر سه تار
امین ، مهرداد ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سی قطعه چهار مضراب برای سنتور
پایور، فرامرز، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] فرامرز پایور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌س۹‌پ۲۲۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساز و موسیقی در شاهنامه ی فردوسی
صارمی ، کتایون ؛  تهران پیشرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۷‬,‭‌م۸‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظری به موسیقی
خالقی ، روح الله ، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴ ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۶۱-۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌خ۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی کبیر فارابی
فارابی ، محمدبن محمد،۲۶۰ ؟- ۳۳۹ ق ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف۲،‌م۹۰۴۱‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ موسیقی ایرانی شامل لغات ، اصطلاحات ، موسیقیدانان ، الحان موسیقی و غیره
اطرائی ، ارفع ؛  [تهران ] چنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ردیف سازی موسیقی سنتی ایران ردیف آقا علی اکبر فراهانی به روایت علی اکبر شهنازی معروف به روایت ردیف میرزا حسینقلی
وهدانی ، رضا، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] ایران جام   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۴‬,‭و۹ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریتمهای ورزشی ( ریتمهای زورخانه ای )
نجفی تهرانی ، فرامرز ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۷۲۵‬,‭‌ت۹‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سه رساله فارسی در موسیقی :موسیقی دانشنامه علائی .موسیقی رسائل اخوان الصفا .کنز التحف
بینش ، تقی ، ۱۳۰۰- ۱۳۷۵ ، گردآورنده ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۴/۲‬,‭‌ب۹۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3