کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍رد --ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- رف‍ت‍ار
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ م‍ال‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌--ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌--م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
ح‍ک‍وم‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
اج‍رای‌ ک‍ار -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --آم‍وزش‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ک‍رزن‍ر،< ه‍ارول‍د= ه‍رول‍د>
چ‍ش‍م‌ب‍راه‌، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍ق‍وی‌، م‍ی‍رع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۲-
<م‍لا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= م‍لاح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
<ف‍ی‍وره‌= ف‍ی‍ور>، ف‍ران‍ک‌
ه‍وم‍ن‌، اح‍م‍د،۱۳۱۲-
<ن‍ی‍ک‌ ب‍خ‍ت‌= ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌>، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۵-
رز، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۳ - م‌
ک‍ردن‍ائ‍ی‍ج‌، اس‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۴۷-
ب‍روک‍س‌، ج‍ان‌
<س‍ق‍ائ‍ی‌= س‍ق‍ای‍ی‌>، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۱-
ش‍ی‍ف‍م‍ن‌، ل‍ی‍ون‌
ه‍چ‌،< م‍اری‌= م‍ری‌ >ج‍و
<ک‍ی‍اک‍ج‍وری‌= ک‍ی‍ا ک‍ج‍وری‌>، داود، ۱۳۵۱-
ص‍ف‍وی‌، ام‍ی‍د، ۱۳۶۷-
ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
<م‍ج‍ت‍ه‍د زاده‌= م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌>، وی‍دا
س‍ل‍طان‍ی‌،ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و طبقه بندی شده سوالهای چندگزینه ای زبان تخصصی مدیریت :همراه با واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت ... آزمونهای سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۷۰-۱۳۸۰...
کردنائیج ، اسدالله ،۱۳۴۷- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۳۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیاستهای اقتصادی کلان
بروکس ، جان ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ب۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و کاربردی حسابداری صنعتی ۱
هومن ، احمد،۱۳۱۲- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‍ه۹‌م۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و کاربردی حسابداری صنعتی ۲
هومن ، احمد،۱۳۱۲- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‍ه۹‌م۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت برون سپاری اثربخش
چشم براه ، محسن ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۶۵‬,‭‌چ۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع و کاربردی تهیه طرح کسب و کار
<فیوره = فیور>، فرانک ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ف۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان
سلطانی ،حسن ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌س۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون و نگارش فارسی
بهمنی مطلق ، یدالله ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۱
<مجتهد زاده = مجتهدزاده >، ویدا ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌م۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رفتار< مصرف کننده = مصرف کننده >
شیفمن ، لیون ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ش۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر کنترل کیفیت آماری :ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
<سقائی = سقایی >، عباس ، ۱۳۵۱- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌س۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه = تئوری >سازمان :مدرن ، نمادین -تفسیری و پست مدرن
هچ ،< ماری = مری >جو ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‍ه۳‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی جامع بر< نظامهای = نظام های >سنجش عملکرد
تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری بر مبنای خط مشی های عمومی تطبیقی :راهنمای کاربردی
رز، ریچارد، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۵۸۰۸‬,‭ر۴‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک عملکرد کارکنان :از تئوری تا عمل
نقوی ، میرعلی ، ۱۳۵۲- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ن۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات ویژه دانشجویان رشته های مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و مدیران صنایع
<ملا حسینی = ملاحسینی >، علی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >و ریسک
صفوی ، امید، ۱۳۶۷- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌ص۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مدیریت استراتژیک
<کیاکجوری = کیا کجوری >، داود، ۱۳۵۱- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۱۴۵-۶۶۹۷۳۱۷۵-۶،آدرس ناشر :تهران . خ . انقلاب . خ . 21 فروردین . خ . لبافی نژاد. پ .۱۸۹ موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ک۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت
<نیک بخت = نیکبخت >، محمدرضا، ۱۳۳۵- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۱۴۵-۶۶۹۷۳۱۷۵-۶،آدرس ناشر :تهران . خ . انقلاب . خ . 21 فروردین . خ . لبافی نژاد. پ . 791 موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ن۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه ی < ارزش گرا= ارزشگرا>
کرزنر،< هارولد= هرولد> ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۱۴۵-۶۶۹۷۳۱۷۵-۶،آدرس ناشر :تهران . خ . انقلاب . خ . 21 فروردین . خ . لبافی نژاد. پ . 791 موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ک۴‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2