کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
خ‍ری‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، طه‍م‍ورث‌، ۱۳۳۶-
م‍ان‍ت‍ان‍ا، پ‍ات‍ری‍ک‌
ری‍س‌، ال‌
چ‍ان‍گ‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فراگیری دانش مدیریت :انگلیسی - فارسی
مانتانا، پاتریک ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌م۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهبود مستمر فرآیند :راهنمای عملی بهبود فرآیند، بر اساس نتایج قابل اندازه گیری
چانگ ، ریچارد ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌چ۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استراتژیهای بازاریابی :۲۲ قانون تغییرناپذیر مدیریت بازاریابی
ریس ، ال ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و< انبارداری = انبار داری >
<حسنقلی پور= حسنقلی پور>، طهمورث ، ۱۳۳۶- ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک