کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ق‍ال‍ب‌ و ق‍ال‍ب‌س‍ازی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
آذر، ع‍ادل‌
رول‍ر، رول‍ف‌
ده‌م‍رده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۱-
ک‍ارل‍ی‍ن‌، س‍م‍ی‍وئ‍ل‌،- ۱۹۲۳
ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۳۲
ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وی‍ی‌
ژی‍ل‍ت‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍رج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴-
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌، ص‍ف‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌: آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<مسائل = حل المسائل >حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جرج برینتن ، ۱۹۱۴- ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیتهولد، لویی ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
ژیلت ، فیلیپ ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭ژ۹‌ح۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی :مخصوص داوطلبان پیش دانشگاهی و دانشجویان دوره های مقدماتی
ده مرده ، حبیب الله ، ۱۳۳۱- ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۸۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات :مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی
آذر، عادل ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین : آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در< فرایندهای = فرآیندهای >تصادفی
کارلین ، سمیوئل ،- ۱۹۲۳ ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین ، صفار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ک۲‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت مدلهای < ریخته گری = ریخته گری >
رولر، رولف ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭ر۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران :گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی
بشیریه ، حسین ،- ۱۳۳۲ ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۵۹‬,‭‌ب۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک