کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط
ت‍ول‍ی‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ص‍ادرات‌ غ‍ی‍ر ن‍ف‍ت‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ - ای‍ران‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ول‍ی‍د
ک‍الاه‍ا -- ن‍ظارت‌ و ت‍وزی‍ع‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --اق‍ت‍ص‍اد
دوراروگ‍وئ‍ه‌( ۱۹۹۴-۱۹۸۷)
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍روی‍ج‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
س‍وب‍س‍ی‍د -- ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍الاه‍ای‌ م‍ارک‌دار
م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ری‍دل‌، داروت‍ی‌
لان‍دب‍رگ‌، دون‍ال‍د، م‌- ۱۹۱۶
اس‍ف‍ی‍دان‍ی‌، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌ ، م‍ج‍ری‌ طرح‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ه‍ن‌، گ‍وئ‍ل‌
ص‍ادق‍ی‌ ف‍روش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۶-
اش‍رف‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌
س‍ی‍دم‍طه‍ری‌، م‍ه‍دی‌
اخ‍وی‌، اح‍م‍د
گ‍وه‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
ام‍ام‍ی‌ م‍ی‍ب‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۵-
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۵-
ب‍ران‍چ‌، آل‍ن‌
ه‍ال‍ی‍س‌، ن‍ای‍ج‍ل‌
ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید
رحیمی ، عباس ؛  تهران وزارت بازرگانی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۹ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاخص شناسی در توسعه پایدار توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز
کهن ، گوئل ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭‌ک۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی - اقتصادی
اشرف زاده ، حمیدرضا ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۰۲/۵‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرحهای تولیدی ( فنی ، اقتصادی ، مالی )کاربردی
سیدمطهری ، مهدی ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹۵‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت
استونر، جیمز آرتور فینچ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری چند جانبه دوراروگوئه کمیته مذاکرات تجاری :سند نهایی در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دوراروگوئه ( مراکش ، ۱۵ آوریل ۱۹۹۴)
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۶۰۳‬,‭آ۳‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت صادرات < غیر نفتی = غیرنفتی >
گوهریان ، محمد ابراهیم ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶/۶‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی صادرات ( راهنمای کاربردی )
برانچ ، آلن ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ب۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
از مبادله الکترونیکی اطلاعات )IDE( تا تجارت الکترونیکی
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۳‬,‭‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >
ابطحی ، حسین ، ۱۳۱۵- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان " کاربردی "
اخوی ، احمد ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد گردشگری
لاندبرگ ، دونالد، م - ۱۹۱۶ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برند جهانی :چگونگی خلق و توسعه ارزش های برند پایدار در بازار جهانی
هالیس ، نایجل ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۳۹۲۰۱- ۰۹۱۲۳۸۳۱۶۰۴ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . کارگر شمالی ، شماره ۲۴۰ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ب۴‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<استاندارد های = استانداردهای >تجارت الکترونیکی
تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۳۹۳۲۹,نمابر ناشر ; ۶۶۹۳۹۳۲۹,آدرس ناشر :تهران ، کارگر شمالی ، شماره ۱۲۰۴ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ت۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر تجزیه و تحلیل کارایی و< بهره وری = بهره وری >
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول < اندازه گیری = اندازه گیری >کارایی و< بهره وری = بهره وری ( >علمی - کاربردی )
امامی میبدی ، علی ، ۱۳۳۵- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<استراتژی های = استراتژیهای >بازاریابی در بازارهای اینترنتی
اسفیدانی ، محمدرحیم ، مجری طرح ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت توزیع ( علمی - عملی )
کریستوفر، مارتین ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ک۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی عوامل موثر در مزیت رقابتی صادرات خدمات فنی - مهندسی کشور
صادقی فروشانی ، محمدرضا، ۱۳۳۶- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۷۷۰‬,‭‌ص۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
صادرات موفقیت آمیز خدمات ( کتاب راهنما برای شرکتها، اتحادیه ها و دولتها)
ریدل ، داروتی ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۷۷۰‬,‭ر۹‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک