کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍الاه‍ا -- ن‍ظارت‌ و ت‍وزی‍ع‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --اق‍ت‍ص‍اد
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
لان‍دب‍رگ‌، دون‍ال‍د، م‌- ۱۹۱۶
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌
ک‍ه‍ن‌، گ‍وئ‍ل‌
ب‍ران‍چ‌، آل‍ن‌
ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاخص شناسی در توسعه پایدار توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز
کهن ، گوئل ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭‌ک۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت
استونر، جیمز آرتور فینچ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی صادرات ( راهنمای کاربردی )
برانچ ، آلن ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ب۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد گردشگری
لاندبرگ ، دونالد، م - ۱۹۱۶ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت توزیع ( علمی - عملی )
کریستوفر، مارتین ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ک۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک