کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ن‍ر
دی‍ن‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍ط ک‍وف‍ی‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ ای‍ران‍ی‌
ن‍گ‍ارگ‍ری‌
ک‍اش‍ی‌
ک‍اش‍ی‌ و ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌ --ای‍ران‌ --ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
گ‍راف‍ی‍ک‌ --ف‍ن‌
ک‍اش‍ی‌ و ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ --آس‍ی‍ا
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ف‍ال‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍ن‌ آل‍ن‌
آل‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍س‍ن‌،۱۹۴۵-
گ‍روم‍ن‌، آدول‍ف‌،۱۸۸۷-
س‍ف‍ادی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌ ح‍م‍ی‍د
ی‍اس‍ی‍ن‌ ح‍م‍ی‍د س‍ف‍اری‌
م‍ه‍ن‍از ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ ف‍ر
ه‍وف‍م‍ان‌، آرم‍ی‍ن‌،۱۹۲۰-
اس‍ت‍ف‍ان‍و ک‍ارب‍ون‍ی‌ - ت‍وم‍وک‍وم‍اس‍وی‍ا
ون‍ی‍ت‍ی‍ا پ‍ورت‍ر
ک‍ارب‍ون‍ی‌، اس‍ت‍ف‍ان‍و
ب‍رن‍د، ب‍ارب‍ارا،۱۹۴۰-
م‍ح‍م‍د خ‍زائ‍ی‌
ش‍ی‍لا ک‍ن‍ب‍ای‌
ک‍ن‍ب‍ای‌، ش‍ی‍لا
پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍اب‍ی‍ک‍ر
آدول‍ف‌ گ‍روم‍ن‌
پ‍ورت‍ر، ون‍ی‍ت‍ی‍ا
ش‍ی‍م‍ل‌، آن‍ه‌م‍اری‌، ۱۹۲۲- ۲۰۰۳ م‌
 
ناشر:
: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگارگری ایرانی
کنبای ، شیلا ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌ک۹‌ن۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سفالگری اسلامی
آلن ، جیمز ویلسن ،۱۹۴۵- ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۸۸۰‬,‭آ۷‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاشی های اسلامی
پورتر، ونیتیا ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۴۶۷۰/۷‬,‭‌پ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
برند، باربارا،۱۹۴۰- ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۵۰‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هنرهای تجسمی : نقطه ،خط،تقابل ،طراحی حروف و نشانه ها
هوفمان ، آرمین ،۱۹۲۰- ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۰‬,‭‍ه۸۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاشیهای ایرانی
کاربونی ، استفانو ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۴۶۷۰/۷‬,‭‌ف‍لا۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خوشنویسی اسلامی
سفادی ، یاسین حمید ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۶/۵‬,‭‌س۷‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی
تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‍ه۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
منشا و توسعه ابتدایی کوفی گلدار
گرومن ، آدولف ،۱۸۸۷- ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۴‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاشیهای ایرانی
استفانو کاربونی - توموکوماسویا ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۴۶۷۰‬,‭‌ف‍لا۲ ‌م۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
منشاء و توسعه ابتدایی - کوفی گلدار
آدولف گرومن ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ ۴ ‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
منسوجات اسلامی
پاتریشیابیکر ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۸۸۰۸‬,‭‌ب۹‌م۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سفالگری اسلامی ۸
جیمز ویلن آلن ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۸۸۰‬,‭آ۷ ‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگارگری ایرانی
شیلا کنبای ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌ک ۹ ‌ن۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی مجموعه مقالات اولین همایش
محمد خزائی ؛  موسسه مطالعات هنر اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ه۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر هنر ایرانی اسلامی
مهناز شایسته فر ؛  موسسه مطالعات هنر اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭NV‬,‭۲۸۰‬,‭‌ش۲ د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاشیهای اسلامی ۱
ونیتیا پورتر ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۴۶۷۰‬,‭‌پ۹ ‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خوشنویسی اسلامی
یاسین حمید سفاری ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۶‬,‭‌س۷ ‌خ ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خوشنویسی اسلامی
شیمل ، آنه ماری ، ۱۹۲۲- ۲۰۰۳ م ؛  تهران : موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ،۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ش۹‌خ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک