کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وات‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ازی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ول‍دان‍ی‌ ، اص‍غ‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وات‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ازی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران و حقوق < بین الملل = بین الملل >
جعفر ولدانی ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی واتشاراتی پازینه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۳۶۹۵‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک