کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍وزش‌ ف‍رض‌ آم‍اری‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌-)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ وب‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍الات‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۹۷
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ده‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۲۷-
گ‍ل‍ب‍اب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍ب‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۲۶-
ده‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۷-
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د،۱۳۳۲-
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۴۳-
ک‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
پ‍ارس‍ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۰ - ،گ‍ردآورن‍ده‌
ه‍م‍ت‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۴-
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ک‍اظم‌ن‍ژاد، ان‍وش‍ی‍روان‌،۱۳۳۷ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۰-
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۴-
پ‍ارس‍ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۰-
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۸-
ه‍دای‍ت‌ف‍ر، ام‍ی‍رم‍ه‍دی‌۱۳۳۴-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ، طراحی و اجرای پایگاه داده ها
هدایت فر، امیرمهدی ۱۳۳۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای چند رسانه ای
کی نژاد، حسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۷۵‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام پیشرفته (0002 dacotuAاتوکد۲۰۰۰)
پارسای ، علیرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۲آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مقدمانی [ 0002 dacotuA اتوکد۲۰۰۰]
پارسای ، علیرضا،۱۳۵۰ - ،گردآورنده ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم = گوریتم >و فلوچارت
غلامی ، بهرام ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران ، مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتن برای برنامه نویسی <=79 sseccA اکسس ۹۷>
نورتون ، پیتر، ۱۹۴۳- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰= صد >آزمون آماری به همراه راهنمای نرم افزار< = SSPSاس .پی .اس .اس >.تحت ویندوز
کاظم نژاد، انوشیروان ،۱۳۳۷ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۷‬,‭‌ک۲‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ( ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی )
دهقانی ، علیرضا،۱۳۲۷- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ( ویژه کارشناسی به کارشناسی ارشد)
دهقانی ، علیرضا،۱۳۵۷- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭د۹‌م۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای مقاومت مصالح :ویژه کارشناسی ارشد
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای مکانیک خاک و مهندسی پی
بهرنگی ، علی ،۱۳۵۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۸۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی دلفی < ۷=هفت >مقدماتی
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی دلفی < ۷=هفت >پیشرفته
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
همتی ، بهرام ،۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‍ه۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع =[ 1.8 UN ان یو۸/۱]
تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای زبان برنامه نویسی [C سی ]
گلبابائی ، محب الله ،۱۳۲۶- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌گ۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای ریاضی
سعادت ، سعید،۱۳۳۲- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌س۷‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای پاسکال
سلیمی ، محمد،۱۳۴۸- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل ( مفاهیم < = swodniW ,xinU ,SOD داس ، یونیکس ، ویندوز >به همراه کلیه آزمونهای سیستم عامل ...
عادلی نیا، محمد،۱۳۵۰- ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مجله فارسی
 
 
وب :ماهنامه آموزشی ، پژوهشی و اطلاع رسانی
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2