کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ب‍ادر، گ‍ل‍وری‍ا ای‌.
س‍ک‍اران‌، اوم‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در مدیریت
سکاران ، اوما ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌س۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آموزشهای خود را پایدار کنید؛ راهنمای عملی برای مهارتهای تدریس
بادر، گلوریا ای . ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۷۷۵‬,‭‌ب۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک