کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ن‍اخ‍ت‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ی‍و .اس‌.۹۰۰۰
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌--ت‍اری‍خ‌--ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷-
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ خ‍ارج‍ی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍واح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --ای‍ت‍ال‍ی‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍وی‍ل‌، دی‍وی‍د
روش‌، روب‍رت‍ا
م‍ک‌ک‍ورم‍ک‌، م‍ارک‌
<طلائ‍ی‌ م‍ی‍ن‍ای‍ی‌= طلای‍ی‌ م‍ی‍ن‍ای‍ی‌>، اص‍غ‍ر
دراک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د،۱۹۰۹-
س‍ان‍ت‍راک‌، ج‍ان‌
ت‍س‍ی‍پ‍ک‍ی‍ن‌، ا.ژ
راب‍ل‍وت‍ی‌، روب‍رت‍ا
ف‍ورس‍ای‍ت‌، دان‍ل‍س‍ون‌ آر،۱۹۵۳-
ن‍ص‍ی‍ری‌ ق‍ی‍داری‌، ح‍س‍ن‌
ه‍م‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۸-
لاودن‌، ک‍ن‍ث‌ س‍ی‌.
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍ش‍اور ت‍ه‍ران‌ رای‍م‍ن‍د
دم‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ادواردز،۱۹۹۴-۱۹۰۰
اس‍ت‍م‍پ‍ل‌،ج‍ان‌.دی‌.
دان‍ی‍ل‍ز، ج‍ان‌ دی‌
<ح‍ق‌ن‍وی‍س‌= ح‍ق‌ ن‍وی‍س‌>، م‍ع‍ی‍د
راس‍ت‍رو، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا،ن‍ش‍ر ن‍گ‍ارش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت و بازرگانی :انگلیسی -فارسی
راسترو، محمد ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭ر۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی
تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضیات
تسیپکین ، ا.ژ ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ت۵ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<=0009-SQکیو اس - نه هزار >دستنامه سیستم های کیفیت
هویل ، دیوید ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آینده :دهه ۱۹۹۰ و پس از آن
دراکر، پیتر فردیناند،۱۹۰۹- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۴‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی دوباره شرکتها :منشور انقلاب سازمانی
همر، مایکل ، ۱۹۴۸- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‍ه۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
روش ، روبرتا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای اطلاعات مدیریت ( ن .ا.م :)سازمان و فن آوری
لاودن ، کنث سی . ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ل۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درون انقلاب ایران
استمپل ،جان .دی . ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا،نشر نگارش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۴‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه
فورسایت ، دانلسون آر،۱۹۵۳- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ف۹‌پ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<خوشه های = خوشه های >صنعتی الگوی موفق توسعه درون زا
رابلوتی ، روبرتا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۳۱۰‬,‭ر۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خروج از بحران ( بیماریهای مدیریت )
دمینگ ، ویلیام ادواردز،۱۹۹۴-۱۹۰۰ ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭د۸‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد
مک کورمک ، مارک ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌م۷‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت روابط عمومی
نصیری قیداری ، حسن ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌ن۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر
تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۴۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی سانتراک
سانتراک ، جان ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌س۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ،< زیبایی شناسی = زیبایی شناسی >و شعور کیهانی ، گذری بر جهانبینی پست مدرنی وحدت وجود
<طلائی مینایی = طلایی مینایی >، اصغر ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭ط۸‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ریسک برای مدیران پروژه :مدلها و ابزار
<حق نویس = حق نویس >، معید ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭‌ح۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >کنترل فرآیند، رویکردی کاربردی
شرکت مهندسان مشاور تهران رایمند ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭ر۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
داد و ستد< بین المللی = بین المللی :>محیطها و عملیات
دانیلز، جان دی ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۸۵‬,‭د۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2