کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وزه‌ م‍ی‍راث‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
ع‍ال‍م‌ م‍ث‍ال‌
م‍ع‍م‍اری‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ب‍ری‍ز
ه‍گ‍ل‌ -، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌ -، ۱۷۷۰- ۱۸۳۱ م‌ -- .زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍اخ‌ ه‍ش‍ت‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
ه‍ای‍دگ‍ر -، م‍ارت‍ی‍ن‌ -،۱۹۷۶-۱۸۸۹ م‌ -- .ن‍ق‍دو ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ق‍اش‍ی‌ دی‍واری‌ ای‍ران‍ی‌ -- ن‍ای‍ی‍ن‌
ارس‍طو -- ۳۸۴ - ۳۲۲ ق‌.م‌ -- .ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر
اف‍لاطون‌ -،۴۲۷ ؟- ۳۴۷ ؟ق‌.م‌ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌ -، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ -، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ -- .ت‍م‍ث‍ی‍ل‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌
ه‍ن‍ر و ان‍ق‍لاب‌
م‍ع‍م‍اری‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- گ‍ی‍لان‌
ه‍ن‍ر و ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- اج‍را
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا،-
خ‍ودداری‌ ن‍ای‍ی‍ن‍ی‌، س‍ع‍ی‍د،
ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،-
رام‍ی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌،-
دی‍وی‍س‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، - م‌
گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،-
ک‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
س‍ورل‌، ت‍ام‌
خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،-
ع‍ب‍ادی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود،-
ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ، س‍ع‍ی‍د
ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍ل‌، آل‍ف‍رد، م‌
ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌، ج‍ل‍ی‍ل‌،-
ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،-
ک‍اظم‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۴۵-
ض‍م‍ی‍ران‌، م‍ح‍م‍د
ک‍س‍ت‌، پ‍اس‍ک‍ال‌، ۱۷۸۷- ۱۸۷۹ م‌
م‍ح‍م‍ود طال‍ق‍ان‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، " م‍ت‍ن‌"
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌ م‍ت‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر و ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌،ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌ م‍ت‍ن‌. ؛ ت‍ب‍ری‍ز، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، "م‍ت‍ن‌"
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بناهای دوره اسلامی ایران ( از آغاز تا۱۲۱۸ ش )
کست ، پاسکال ، ۱۷۸۷- ۱۸۷۹ م ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران ، پژوهشکده هنر، موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ک۵‌ب۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خانه های قدیمی تبریز
کی نژاد، محمدعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران فرهنگستان هنر و جمهوری اسلامی ایران ،موسسه تالیف ،ترجمه و نشر آثار هنری متن . ؛ تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۳،/‌ت۲،‌ک۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی ایران در سده گذشته
کاظمی ، بهمن ، ۱۳۴۵- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۴/۵‬,‭‌ک۲‌م۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی
خاتمی ، محمود،- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌خ۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ، هنر و اخلاق
سورل ، تام ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۸۶۹۲-۴,نمابر ناشر ; ۶۶۹۵۱۶۶۲,آدرس ناشر :انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر پلاک ۲۴ موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌س۸۷‌ج۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده زیباشناسی هگل
عبادیان ، محمود،- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴‬,‭‌ع۲‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خیال ، مثال و جمال در عرفان اسلامی
شیخ الاسلامی ، علی ،- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶/۶‬,‭‌ش۹‌خ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنر از دیدگاه مارتین هیدگر
ریخته گران ، محمدرضا ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۲۷۹،/‍ه۲۹،ر۹۳۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه هنر ارسطو
ضمیران ، محمد ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۴۹۱،/‍ه۹،‌ض۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تحلیلی هنر
رامین ، علی ،- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶/۶۹/‌ف۲،ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنر در نظر افلاطون ( ۱)
بینایی مطلق ، ، سعید ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۹۸،/‍ه۹،‌ب۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات فرهنگی و زیبایی شناسی
ملک محمدی ، نیما،- ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌م۷‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصالت اجرا در موسیقی
دیویس ، استیون ، - م ؛  تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۴۵۷‬,‭د۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تصاویر خیال در شاهنامه فردوسی
تجلیل ، جلیل ،- ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، "متن "   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۷‬,‭‌ت۸‌ت۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هنر و عاملیت :به سوی نظریه جدید انسان شناختی
گل ، آلفرد، م ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲،/‌ف‍لا۸،‌گ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک انقلاب :هنر متعهد اجتماعی -دینی در ایران
گودرزی ، مرتضی ،- ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۶‬,‭‌گ۹‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عمارت هزارنقش :بررسی نقوش حیوانی در کاشیهای هفت رنگ کاخ هشت بهشت اصفهان
نصراصفهانی ، غلامرضا،- ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، " متن "   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳،/‌ص۷۴،‌ن۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خانه محتشم طلب
محمود طالقانی ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۲،/‌گ۹،‌خ۲۵۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاخواره نایین :طلیعه دیوارنگاره های مکتب اصفهان
خودداری نایینی ، سعید، ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری متن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۸۲۲،/‌ن۲،‌خ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خانه بهزادی :کوهپایه شرق
محمود طالقانی ؛  تهران bتلفن ناشر :, 4-29689466نمابر ناشر ;, 26615966آدرس ناشر :تهران ، انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر پ 42 موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۲،/‌گ۹،‌خ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2