کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌
خ‍اک‌ -ب‍ه‍س‍ازی‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -اث‍ر زل‍زل‍ه‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ام‍ات‍وپ‍ول‍س‌، آری‍س‌
ام‍ب‍روز، ج‍ی‍م‍ز
وی‍ور، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۹-
واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو، ۱۹۲۱-
س‍ی‍د، ه‍ری‌ ب‍ول‍ت‍ن‌
ک‍ی‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح خاک از طریق پیش بارگذاری
استاماتوپولس ، آریس ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۵۲‌ف‍لا۶۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه به روش اجزاء محدود
ویور، ویلیام ، ۱۹۲۹- ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭و۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه
واکابایاشی ، مینورو، ۱۹۲۱- ؛  [تهران ] موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭و۲ط۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمان برای نیروهای باد و< زمینلرزه = زمین لرزه >
امبروز، جیمز ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۸‬,‭‌ف‍لا۸۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه
کی ، دیوید ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ک۹ط۴۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<حرکت های = حرکت های >زمین و روانگرایی خاک در حین زلزله
سید، هری بولتن ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭‌س۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک