کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ور ب‍ان‍ک‍ی‌--ض‍م‍ان‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ارز--ای‍ران‌--ن‍رخ‍ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -- ای‍ران‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌( اس‍لام‌ -)ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ان‍ک‍داری‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍د
رش‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۳۰-
م‍اج‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍رم‍ن‍س‍ون‌، راج‍ر
ع‍ج‍م‌ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اه‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌،۱۳۳۰-
ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۲ : ت‍ه‍ران‌)
ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍اص‍ر
ح‍س‍ن‍ی‌، ب‍اق‍ر
ای‍ران‌ن‍ژادپ‍اری‍زی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۴-
پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌، س‍ی‍ری‍ل‌ ن‍ورث‍ک‍وت‌،۱۹۰۹ - م‌
ل‍وت‍ان‍ز، ف‍رد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌ ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌،ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌، ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیها و مقالات ارائه شده به چهارمین سمینار بانکداری اسلامی " یک دهه عملکرد بانکداری اسلامی در ایران "۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۳۷۲
سمینار بانکداری اسلامی ( چهارمین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲۲‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی در اقتصاد اسلامی ( روش اسلام در حل مسائل اقتصادی )
حسنی ، باقر ؛  موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ح۴۶‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی
هرمنسون ، راجر ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‍ه۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پول و بانک ،از نظریه تا سیاستگذاری
ماجدی ، علی ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری داخلی -۱(تجهیز منابع پولی )
بهمند، محمد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۲۷۰/۲‬,‭آ۶‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
ایران نژادپاریزی ، مهدی ،۱۳۱۴- ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری بین المللی -۱با تاکید بر مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره
رشیدی ، مهدی ،۱۳۳۰- ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۹۶۹/۲‬,‭ر۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ضمانت نامه بانکی
کاشانی ، محمود ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۷۴۶‬,‭‌ک۲‌ض۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
لوتانز، فرد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ل۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی بین المللی
عجم حسنی ، محمد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ع۳‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان ( مقدمه ای بر سیاستهای پولی و مالی )
همتی ، عبدالناصر ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‍ه۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<اندیشه های = اندیشه های >بزرگ در مدیریت
پارکینسون ، سیریل نورثکوت ،۱۹۰۹ - م ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
احتمالات و تحلیل آماری
اهرابی ، فریدون ،۱۳۳۰- ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک