کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ه‍ای‍ان‍ه‌( ب‍ودی‍س‍م‌ --)ع‍ق‍ای‍د
پ‍روت‍س‍ت‍ان‌( م‍ذه‍ب‌)
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌،۱۳۵۹-۱۳۰۷ --خ‍اطرات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ --ای‍ران‌
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ۱۳۱۳ - ۱۳۴۵ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اد۱۲۳
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‍ی‌
ش‍ی‍ن‍ت‍و
م‍ه‍ای‍ان‍ه‌(ب‍ودی‍س‍م‌)
آرام‍ش‌ و آس‍ای‍ش‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍س‍ون‌، ه‍رب‍رت‌،- ۱۹۳۵
اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
اق‍ب‍ال‌ لاه‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۹۳۸- ۱۸۷۷
ب‍راون‌، راب‍رت‌< م‍ک‌ آف‍ی‌= م‍ک‍اف‍ی‌>، م‌- ۱۹۲۰
اون‍و، م‍وت‍ون‍وری‌، م‌- ۱۹۰۴
س‍وزوک‍ی‌، ب‍ئ‍ات‍ری‍س‌ ل‍ی‍ن‌
ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۶-
م‍ص‍دق‌، ح‍م‍ی‍د
اش‍وه‌گ‍وش‍ه‌
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۵- ۱۳۶۷
س‍پ‍ه‍ری‌،س‍ه‍راب‌،۱۳۵۹-۱۳۰۷
<م‌ .ام‍ی‍د= اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌>، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷- ۱۳۶۹
ای‍چ‍ی‍س‍ون‌، ج‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر. م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا
زم‍س‍ت‍ان‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر. م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر
زری‍ن‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بوته زار
افغانی ، علی محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف۷۳‌ب۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زبانشناسی
ایچیسون ، جین ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فروغ فرخزاد :شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز شعرهای برگزیده تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ، محمد، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۴‬,‭‌ح۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطاق آبی
سپهری ،سهراب ،۱۳۵۹-۱۳۰۷ ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیداری ایمان در مهایانه ( رساله در بیان بیداری ایمان در مهایانه )یک متن بودایی کهن مهایانه
اشوه گوشه ؛  تهران موسسه نگاه معاصر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BQ‬,‭۷۱۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار، محمدحسین ، ۱۲۸۵- ۱۳۶۷ ؛  تهران زرین : موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۷‬,‭د۹‌ش۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
بشیریه ، حسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران موسسه نگاه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه اشعار حمید مصدق
مصدق ، حمید ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۱۱‬,‭‌ص۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیری در سپهر جان ، مقالات و مقولاتی در معنویت
ملکیان ، مصطفی ؛  تهران موسسه نگاه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۲۴‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راه بودا
سوزوکی ، بئاتریس لین ؛  تهران موسسه نگاه معاصر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BQ‬,‭۷۱۸۵‬,‭‌س۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<عاشقانه ها= عاشقانه ها >و کبود
<م .امید= اخوان ثالث >، مهدی ، ۱۳۰۷- ۱۳۶۹ ؛  تهران زمستان ، موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ف‍لا۳‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیر فلسفه در ایران
اقبال لاهوری ، محمد، ۱۹۳۸- ۱۸۷۷ ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حال خوش
بنسون ، هربرت ،- ۱۹۳۵ ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭‌ب۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روح < آیین = آئین >پروتستان
براون ، رابرت < مک آفی = مکافی >، م - ۱۹۲۰ ؛  تهران موسسه نگاه معاصر. مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BX‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده فرهنگ
تهران موسسه پژوهشی نگاه معاصر. مرکز بین المللی گفت و گوی تمدنها   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شین تو :راه کامی
اونو، موتونوری ، م - ۱۹۰۴ ؛  تهران موسسه نگاه معاصر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۲۲۲۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک