کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ -- ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
آزم‍ون‌ ه‍وش‌ ت‍ه‍ران‌ و اس‍ت‍ن‍ف‍رد و ب‍ی‍ن‍ه‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍وی‍ا
ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -- ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
آب‍راه‍ه‌ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌
پ‍ل‌ و پ‍ل‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۱۸-
<ش‍ری‍ع‍ت‌پ‍ن‍اه‍ی‌= ق‍اض‍ی‌ > ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۱۰-
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
دس‍ور، چ‍ارل‍ز
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۱۸-
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
م‍ق‍ص‍ودی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ه‌
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار،۱۳۱۹-
ف‍رن‍چ‌ ،اس‌.
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۵-
<ه‍وگ‌= ه‍اگ‌>، راب‍رت‌
چ‍ن‍گ‌، دی‍وی‍د
آل‍در، ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه آزمون هوش :هوش آزمای تهران - استنفرد - بینه =[ B .S .Tتی .اس .بی ]
افروز، غلامعلی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲/۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند تصمیم گیری در سازمان
سعادت ، اسفندیار،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الکترومغناطیس میدان و موج
چنگ ، دیوید ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۳-۹۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۷۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
دسور، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ن۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت ، یا، مکاتب روانشناسی
سیاسی ، علی اکبر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
برگی ، خسرو ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ب۴۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی
بحرینی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۵۳‬,‭‌ف۶‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پل ( پل های بتن مسلح ، فولادی ، و پیش تنیده )
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۰۰‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای بتن مسلح بر مبنای < آئین نامه = آئین نامه >بتن ایران ( آبا)
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵-۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کانالها
مقصودی ، نصرت اله ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵‬,‭‌م۷‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای برنامه ریزی خطی
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات پیشرفته
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >پویا
اصغرپور، محمدجواد، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیریهای = تصمیم گیریهای < >چندمعیاره = چند معیاره >
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷-۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فنون تحقیق عملیات
فرنچ ،اس . ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف۴‌ف۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
<شریعت پناهی = قاضی > ، ابوالفضل ، ۱۳۱۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌ق۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار ریاضی
<هوگ = هاگ >، رابرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۲‌م۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمالات و آمار
آلدر، هنری ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۴۳‬,‭آ۷‌م۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9