کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍وزه‌ ه‍ا -- ای‍ران‌
وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍رد --م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
ای‍ران‌ --آداب‌ و رس‍وم‌ و زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ و ن‍وآوری‌
آث‍ار ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ ت‍ور
 
پدیدآور:
ی‍زدی‌ م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۳-
<ب‍ام‍ف‍ورد= ب‍م‍ف‍ورد>، چ‍ارل‍ز ای‌.
ح‍ی‍دری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۵۱-
ه‍وپ‍ت‍ل‍ی‌، دن‍ی‍س‌ ج‌.
ف‍لاح‍ی‌، ک‍ی‍وم‍رث‌، ۱۳۳۹-
ده‍دش‍ت‍ی‌ ش‍اه‍رخ‌، زه‍ره‌
اع‍راب‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د، ۱۳۳۰-
ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
داغ‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۹-
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، ج‍لال‌، ۱۳۲۲-
<م‍وس‍ای‍ی‌= م‍وس‍ائ‍ی‌>، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۴۶-
<ت‍م‍ی‍م‌داری‌= ت‍م‍ی‍م‌ داری‌>، اح‍م‍د
ت‍ی‍م‍وت‍ی‌، دال‍ن‌ ج‍ی‌.
ض‍رغ‍ام‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ض‍رغ‍ام‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۲۹-
م‍ح‍م‍ودی‌ م‍ی‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰-
ن‍وری‌ ش‍ادم‍ه‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۰-
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
س‍اروخ‍ان‍ی‌، اص‍غ‍ر
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری
ضرغام بروجنی ، حمید ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ض۴ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت گردشگری
نصیریان ، جلال ، ۱۳۲۲- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۶آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فن راهنمایی در تور
حیدری ، اصغر، ۱۳۵۱- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه نرخ و صدور بلیط هواپیما
ساروخانی ، اصغر ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوین توریسم جهانی :شناخت مفاهیم ، اصول و بازاریابی توریسم
محمودی میمند، محمد، ۱۳۵۰- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصاد توریسم
<موسایی = موسائی >، میثم ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناخت صنایع دستی ایران
یاوری ، حسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۰۷‬,‭‌ی۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار
ضرغام بروجنی ، حمید،۱۳۲۹- ؛  تهران ژ مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ض۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
میراث فرهنگی و< گردشگری = گردش گری >در کشورهای در حال توسعه
تیموتی ، دالن جی . ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری
دهدشتی شاهرخ ، زهره ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<جاذبه های = جاذبه های >گردشگری :مفاهیم ، مدیریت و برنامه ریزی
داغستانی ، سعید، ۱۳۵۹- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭د۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری
یزدی مهریزی ، محمود، ۱۳۳۳- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۳۳‬,‭‌ی۴‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رفتارشناسی ایرانیان :درآمدی بر شناخت روحیات ، فرهنگ و رفتار مردمان ایران
فلاحی ، کیومرث ، ۱۳۳۹- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ف۸ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی بازاریابی < بین الملل = بین الملل >
اعرابی ، سیدمحمد، ۱۳۳۰- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ف‍لا۶‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< موزه های = موزه های >ایران
یاوری ، حسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۷۵۰‬,‭‌ی۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ ایران
نوری شادمهانی ، رضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭‌ن۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چارچوبی برای موفقیت مدیریت کسب و کار کوچک
<بامفورد= بمفورد>، چارلز ای . ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ب۸‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ساختارشناسی بردارهای شهرنشینی در ایران
علی اکبری ، اسماعیل ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۸۴‬,‭‌ع۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عامه
<تمیم داری = تمیم داری >، احمد ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GR‬,‭۲۹۰‬,‭‌ت۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<۳= سه >گام ساده برای نوآوری واقعی
هوپتلی ، دنیس ج . ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‍ه۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6