کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، اروی‍ن‌، ۱۹۲۸-
ش‍ک‍وه‌ غ‍ازان‍ی‌، زه‍را،۱۳۴۹-
ص‍ادق‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌،۱۳۶۰-
ه‍اش‍م‍ی‌پ‍رس‍ت‌، م‍ق‍ت‍دی‌،۱۳۲۵-
ض‍ی‍ائ‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ای‍وزی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
<ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌= ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌>، ن‍ادر
ن‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ه‍رزاد
ب‍اوک‍ر، آل‍ب‍رت‌ ه‍ازم‍ر، ۱۹۱۹-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ن‍ص‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
اک‍ب‍ری‌ ک‍وچ‍ک‌س‍رای‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۵-
ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر طوس‍ی‌
ک‍ع‍ب‍ه‌ دل‌
س‍پ‍ه‍راف‍روز
ت‍رم‍ه‌
دال‍ف‍ک‌
آزاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد قوانین آماری در هیدرولوژی مهندسی
ضیائی ، حجت الله ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌ض۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار مهندسی
باوکر، آلبرت هازمر، ۱۹۱۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
میلر، اروین ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
هاشمی پرست ، مقتدی ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه خواجه نصیر طوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۲آ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی
<نعمت الهی = نعمت اللهی >، نادر ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی ( رشته کامپیوتر)
نصیری ، پرویز ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل آمار مهندسی ( آلبرت .ه .باوکر -جرالد.ج .لیبرمن ترجمه هاشم محلوجی )
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲‌ت۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد آمار و احتمال مهندسی برای رشته های مهندسی صنایع ...
نورحسینی ، مهرزاد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ن۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمالات و آمار مهندسی
ایوزیان ، مجید ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حل المسایل کتاب آمار مهندسی ( آلبرت .ه .باوکر -جرالد.ج .لیبرمن ترجمه هاشم محلوجی )
کاظمی ، ابوالفضل ؛  تهران ۸؟۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری :شرح کامل درس و بیان نکات مهم ، سوالات چهارگزینه ای ...
امیری ، امیرحسین ، ۱۳۵۸- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسایل آمار مهندسی آلبرت باوکر، جرالد لیبرمن
صادقی لاهیجانی ، میثم ،۱۳۶۰- ؛  تهران : تلفن ناشر :۶136796 ۸،آدرس ناشر :تهران - خیابان بزرگمهر غربی ، بین خیابان وصال و خیابان قدس ، پلاک 301، طبقه همکف نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل آمار مهندسی
اکبری کوچک سرایی ، امیر، ۱۳۶۵- ؛  قم کعبه دل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی :با بیش از ۴۰۰ مسأله حل شده ، شامل :سوالات امتحانات پایان ترم دانشگاه ها...
شکوه غازانی ، زهرا،۱۳۴۹- ؛  تهران سپهرافروز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ش۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک