کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، اروی‍ن‌، ۱۹۲۸-
ش‍ک‍وه‌ غ‍ازان‍ی‌، زه‍را،۱۳۴۹-
ص‍ادق‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌،۱۳۶۰-
ه‍اش‍م‍ی‌پ‍رس‍ت‌، م‍ق‍ت‍دی‌،۱۳۲۵-
ض‍ی‍ائ‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
<ع‍ی‍وزی‍ان‌= ای‍وزی‍ان‌>، م‍ج‍ی‍د
<ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌= ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌>، ن‍ادر
ن‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ه‍رزاد
ب‍اوک‍ر، آل‍ب‍رت‌ ه‍ازم‍ر، ۱۹۱۹-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ن‍ص‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
اک‍ب‍ری‌ ک‍وچ‍ک‌س‍رای‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۵-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر طوس‍ی‌
ک‍ع‍ب‍ه‌ دل‌
س‍پ‍ه‍راف‍روز
ت‍رم‍ه‌
دال‍ف‍ک‌
آزاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد قوانین آماری در هیدرولوژی مهندسی
ضیائی ، حجت الله ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌ض۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار مهندسی
باوکر، آلبرت هازمر، ۱۹۱۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
میلر، اروین ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
هاشمی پرست ، مقتدی ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه خواجه نصیر طوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۲آ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی
<نعمت الهی = نعمت اللهی >، نادر ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی ( رشته کامپیوتر)
نصیری ، پرویز ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل آمار مهندسی ( آلبرت .ه .باوکر -جرالد.ج .لیبرمن ترجمه هاشم محلوجی )
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲‌ت۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد آمار و احتمال مهندسی برای رشته های مهندسی صنایع ...
نورحسینی ، مهرزاد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ن۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمالات و آمار مهندسی
<عیوزیان = ایوزیان >، مجید ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حل المسایل کتاب آمار مهندسی ( آلبرت .ه .باوکر -جرالد.ج .لیبرمن ترجمه هاشم محلوجی )
کاظمی ، ابوالفضل ؛  تهران ۸؟۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسایل آمار مهندسی آلبرت باوکر، جرالد لیبرمن
صادقی لاهیجانی ، میثم ،۱۳۶۰- ؛  تهران : تلفن ناشر :۶136796 ۸،آدرس ناشر :تهران - خیابان بزرگمهر غربی ، بین خیابان وصال و خیابان قدس ، پلاک 301، طبقه همکف نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل آمار مهندسی
اکبری کوچک سرایی ، امیر، ۱۳۶۵- ؛  قم کعبه دل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی :با بیش از ۴۰۰ مسأله حل شده ، شامل :سوالات امتحانات پایان ترم دانشگاه ها...
شکوه غازانی ، زهرا،۱۳۴۹- ؛  تهران سپهرافروز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ش۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک