کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ازه‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اپ‌ ۲۰۰۰( - ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍د و س‍دس‍ازی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ --ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
گ‍ودب‍رداری‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ --آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌--چ‍ک‍ی‍ده‌ دروس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ات‍لاف‌ ان‍رژی‌
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۲-
زرف‍ام‌، پ‍ن‍ام‌، ۱۳۵۶-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
ن‍وری‌، زه‍را
م‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۳۲-
چ‍وپ‍را،< آن‍ی‍ل‌= ان‍ی‍ل‌>
ن‍ی‍ازی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
اش‍رف‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۳۶-
ب‍ک‍ائ‍ی‌، م‍ه‍ران‌،۱۳۵۴-
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۳-
س‍ون‍گ‌، ت‍ی‌ .ت‍ی‌
ب‍دی‍ع‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌،اش‍رف‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌( ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۹۰: س‍م‍ن‍ان‌)
<زن‍د پ‍ارس‍ا= زن‍دپ‍ارس‍ا>، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ره‌ ش‍ه‍ر
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ج‍وی‍ب‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ف‍راه‍ن‍گ‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
: ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
آی‍ی‍ژ، ن‍وپ‍ردازان‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز ؛  تهران آییژ، نوپردازان   ، ۱۳۷۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری
<زند پارسا= زندپارسا>، کیومرث ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری = تیوری >مقدماتی < سازه ها= سازه ها>
بدیعی ، مجید ؛  تهران دانشگاه نعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ب۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا،< آنیل = انیل > ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >آبی
تهران ره شهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله :مبانی و کاربرد
مقدم ، حسن ،۱۳۳۳- ؛  تهران فراهنگ   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌م۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل < =0002SBATE ایتبز۲۰۰۰>
تهران جویبار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ش۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ر۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه ها << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
حبیب الله ،اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب عمران :چکیده ای از پانزده درس تخصصی مهندسی عمران همراه با حل تشریحی ده دوره آزموان کارشناسی ارشد
بکائی ، مهران ،۱۳۵۴- ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌ب۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سازه
کاظمی ، محمدتقی ،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک۱۶‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدلسازی و آزمایشهای دینامیکی در مهندسی زلزله
ماهری ، محمودرضا ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۳‬,‭‌م۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی گودبرداری و< سازه های = سازه های >نگهبان
اشرفی ، حمیدرضا،۱۳۳۶- ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری = تیوری >مقدماتی < سازه ها= سازه ها>
بدیعی ، مجید ؛  تهران دانشگاه نعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۶-۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ب۴‌ت۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >اتلاف انرژی < غیر فعال = غیرفعال >در مهندسی سازه
سونگ ، تی .تی ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌س۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرجع و خودآموز< = leetsX erutcurts alkeTتکلا استراکچر ایکس استیل >به همراه توصیه های نحوه تهیه نقشه های کارگاهی و استانداردسازی نقشه ها
نیازی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : علم عمران   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ن۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی گودبرداری و< سازه های = سازه های >نگهبان
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌س۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها :تشریح مطالب درسی به همراه نکات ویژه مسائل آزمون های کارشناسی ارشد....
زرفام ، پنام ، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ز۴‌ت۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ . سازه و مکانیک کاربردی ، دینامیک سازه ، آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ...
کنگره ملی مهندسی عمران ( ششمین :۱۳۹۰: سمنان ) ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3