کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
زل‍زل‍ه‌--م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اپ‌ ۲۰۰۰( - ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --اث‍ر زل‍زل‍ه‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ --آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
چ‍وپ‍را، آن‍ی‍ل‌ ک‍ی‌
دان‍ش‍ج‍و،ف‍ره‍اد
ک‍رام‍ر ،اس‍ت‍ی‍ون‌
ب‍ازی‍ار، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ت‍رک‍اش‍ون‍د، اک‍ب‍ر،۱۳۵۷-
<ت‍اب‍ش‍پ‍ور= ت‍اب‍ش‌ پ‍ور>، م‍ح‍م‍د رض‍ا
س‍ی‍د، ه‍ری‌ ب‍ول‍ت‍ن‌
<ت‍اب‍ش‍پ‍ور= ت‍اب‍ش‌ پ‍ور>، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ن‍وری‌، زه‍را
م‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
س‍ع‍ی‍دی‌پ‍ور، س‍ع‍ی‍د۱۳۵۹-
چ‍وپ‍را،< آن‍ی‍ل‌= ان‍ی‍ل‌>
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۳-
ش‍ک‍ی‍ب‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۴۰-
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌( ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۹۰: س‍م‍ن‍ان‌)
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
<زن‍د پ‍ارس‍ا= زن‍دپ‍ارس‍ا>، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ج‍وی‍ب‍ار
ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌
ف‍راه‍ن‍گ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
آذری‍ن‌ م‍ه‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‌ ف‍ردا(ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
شکیب ، حمزه ، ۱۳۴۰- ؛  تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
برگی ، خسرو ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ب۴۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری
<زند پارسا= زندپارسا>، کیومرث ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا،< آنیل = انیل > ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
کرامر ،استیون ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌ک۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زلزله و ساختمانهای ضد زلزله
سعیدی پور، سعید۱۳۵۹- ؛  تهران صالحین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌س۷ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ع۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی زلزله وآنالیز ریسک
دانشجو،فرهاد ؛  تهران دانش فردا(علمی و تخصصی )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭د۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله :مبانی و کاربرد
مقدم ، حسن ،۱۳۳۳- ؛  تهران فراهنگ   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌م۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل < =0002SBATE ایتبز۲۰۰۰>
تهران جویبار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ش۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ر۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدلسازی و آزمایشهای دینامیکی در مهندسی زلزله
ماهری ، محمودرضا ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۳‬,‭‌م۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تفسیر آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مهندسی زلزله
ترکاشوند، اکبر،۱۳۵۷- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مسائل مبانی مهندسی زلزله و بارگذاری < لرزه ای = لرزه ای >
<تابشپور= تابش پور>، محمد رضا ؛  تهران , سبزوار فدک ایساتیس , دانشگاه تربیبت معلم سبزوار   ، ۱۳۸۸ , ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ت۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله کاربردی در طراحی و بهسازی
<تابشپور= تابش پور>، محمدرضا ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ت۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها :>نظریه و کاربرد آن در مهندسی زلزله
چوپرا، آنیل کی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دینامیک خاک با نگرش ویژه به مهندسی زلزله
بازیار، محمد حسن ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<حرکت های = حرکت های >زمین و روانگرایی خاک در حین زلزله
سید، هری بولتن ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭‌س۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ . سازه و مکانیک کاربردی ، دینامیک سازه ، آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ...
کنگره ملی مهندسی عمران ( ششمین :۱۳۹۰: سمنان ) ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2